Adwokat Rozwód Rzeszów – rozwód to prawne zakończenie małżeństwa przez sąd na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Obok śmierci jednego z małżonków oraz unieważnienia małżeństwa jest jednym z trzech sposobów rozwiązania małżeństwa. Dynamika rozwodów w Polsce gwałtownie rośnie, a z roku na rok spraw rozwodowych odbywa się coraz więcej.

Pytania: 

„Jak sporządzić pozew rozwodowy? Gdzie go złożyć? Czy i jak na niego odpowiedzieć? Jak długo trwa rozwód? Czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez? Jak podzielić opiekę nad dziećmi?”

rodzą wiele wątpliwości i pytań. My, jako doświadczona kancelaria, jesteśmy po to, by z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem udzielić pomocy.

Pamiętajmy, iż żeby uzyskać rozwód musi nastąpić, zgodnie z polskimi przepisami, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli ten warunek nie został spełniony, sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli małżonkowie wspólnie tego żądają. Zaistniałe fakty, takie jak: zdrada, przemoc domowa czy alkoholizm jednego z małżonków nie stanowią wystarczającego powodu do orzeczenia rozwodu, a są jedynie przesłanka warunkująca ewentualną winę małżonka.

KIEDY MOGĘ WNIEŚĆ POZEW O ROZWÓD?

Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za zupełny, gdy dojdzie do zerwania między nimi więzi:

– duchowych – do uznania, że między małżonkami brak wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, czy utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla wspólnoty małżeńskiej. W praktyce zazwyczaj oznacza to, że małżonków nie łączy więź duchowa, gdy nie łączy ich uczucie miłości. Jeżeli choćby jedno z małżonków nie darzy tym uczuciem drugiego, brak jest między nimi więzi duchowej. 

Wskazanie przez małżonka terminu, od którego nie kocha drugiego małżonka, a także okoliczności, które to spowodowały, może pozwolić na ustalenie, iż twierdzenie tego małżonka o zerwaniu przez niego więzi duchowej nie jest prawdziwe – zwłaszcza wtedy, gdy okres braku więzi duchowej jest bardzo krótki, a przyczyny braku tej więzi błahe.

– fizycznych – rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny dopiero wówczas, gdy wszelkie więzy łączące małżonków zostają zerwane, a więc wtedy, gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować. Nie można tego powiedzieć o małżeństwie, w którym małżonkowie obcują ze sobą cieleśnie. W takim wypadku istnieje między małżonkami co najmniej jeden element pożycia małżeńskiego, który nie uległ rozpadowi. Nie można zatem wówczas ustalić zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego – i to nawet wtedy, gdyby poza tym pożycie małżonków zostało zerwane.

– gospodarczych – zazwyczaj przejawia się tym, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. O istnieniu więzi gospodarczej nie świadczy to, że małżonkowie zamieszkują pod wspólnym dachem. Najbardziej klarowna jest sytuacja gdy jedna osoba ze stron od dłuższego czasu, buduje sobie życie na nowo z nowym partnerem, wiąże z nim przyszłościowe plany i nie planuje powrotu do byłego małżonka.

W sytuacji gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu (małżonkowie mieszkają razem) sąd jest gotowy orzec rozwód, gdy dwie pozostałe przesłanki rozwodu zostały spełnione, a wspólne mieszkanie zostało wywołane szczególnymi okolicznościami związanymi z sytuacją ekonomiczną małżonków (tzn. żadne z nich nie ma sposobności, by podjąć zamieszkanie gdzie indziej).

Natomiast sąd, badając trwałość rozkładu pożycia, ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był „długotrwały”.

gdzie muszę złożyć pozew o rozwód w Rzeszowie?

Miejsce złożenia pozwu o rozwód to sąd okręgowy, właściwy z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, nawet w sytuacji gdy jedno z nich dalej tam przebywa. Jeśli natomiast każdy z małżonków podjął zamieszkanie gdzie indziej, wówczas właściwy jest sąd okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W trakcie postępowania o rozwód sąd podejmuje próbę pojednania. Poza tym zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Opłata za wniesienie pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Indywidualnie natomiast są ustalane koszty pomocy adwokata w danej kancelarii.

Co w sytuacji gdy otrzymałem pozew o rozwód?

Termin, jaki masz by odpowiedzieć na pozew to dwa tygodnie – liczone od dnia, w którym faktycznie dostałeś pozew. Ostatnim dniem odpowiedzi na pozew będzie ostatni dzień nadanie na poczcie listu do sądu. Istotna tu jest data stempla a nie data odbioru przez adresata.

Odpowiedź na pozew musi zawierać kolejne kwestie:

Rozwód Rzeszów bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najbardziej popularną formą rozwodu. Decydując się na rozwód bez orzekania, mamy pewność, że postępowanie rozwodowe nie będzie zbyt długie.  Sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Jeżeli strona przeciwna się temu sprzeciwi, sąd będzie musiał w wyroku rozwodowym orzec o winie.

Pisząc pozew bez orzekania o winie, pamiętajmy o takich aspektach, jak:

 • dokładne wskazanie kto jest pozwanym a kto powodem,
 • wskazanie również, o co wnosimy, i na kim spoczywa odpowiedzialność opieki nad dziećmi,
 • zawarcie uzasadnienia – powód postępowania rozwodowego,
 • dodanie niezbędnych załączników – odpis aktu małżeńskiego, akt urodzenia, zaświadczenie o zarobkach powoda oraz pozwanego, odpis pozwu oraz załączników.

rozwód Rzeszów z orzekaniem o winie

W świetle prawa, jeśli decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, sąd musi ustalić, na którym z małżonków ciąży odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego, a także dość szczegółowej oceny. Trzeba mieć na uwadze, że przy rozwodzie z orzekaniem o winie należy między innymi przesłuchać świadków, co pochłania sporo czasu i wydłuża postępowanie sądowe. 

Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka podczas decyzji o przyznaniu opieki nad dziećmi. Podział majątku natomiast w wielu przypadkach może nastąpić na niekorzyść strony przegrywającej sprawę rozwodową.  Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

 1. Każdy z małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku.
 2. Jeśli istnieją ważne powody, każdy z małżonków ma prawo żądać, by ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
 3. W trakcie dokonywania oceny, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, bierze się pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zawinione przyczyny rozwodu

Wśród zawinionych przyczyn rozwodu możemy wymienić:

 • alkoholizm (to najczęstsza przyczyna rozwodu),
 • porzucenie małżonka – mówimy tutaj o trwałym opuszczeniu małżonka np. z uzasadnionej przyczyny, jaką jest przemoc,
 • zdrada – w wymiarze fizycznym,
 • agresja – zarówno fizyczna, jak i psychiczna,
 • odmowa współżycia – jeśli nie posiada uzasadnienia w postaci np. choroby, również może stanowić o winie,
 • groźba,
 • brak wzajemnej pomocy – wszelkie sytuacje, gdy jeden małżonek odmawia drugiemu pomocy mimo ciążącego na nim obowiązku, np. wyjeżdża do pracy za granicę i nie przesyła środków na utrzymanie żony opiekującej się małymi dziećmi.
 

Adwokat rozwód Rzeszów - Krzysztof kopciuch

Powierzając nam swoją sprawę rozwodową, możesz zyskać:

 • pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę, 
 • wskazania kilku wariantów prowadzenia sprawy,
 • bieżące informowanie o czynnościach podejmowanych w procesie,
 • możliwość konsultacji osobistych i telefonicznych w trakcie postępowania,
 • profesjonalne przygotowanie pism sądowych, które będą konsultowane z Tobą,
 • reprezentację przed sądami.

Jak przygotować się do spotkania z adowkatem w sprawie rozwodu?

Wielu klientów w trakcie telefonicznej rozmowy i umawiania się na spotkanie zadaje to pytanie. Z pewnością skonkretyzowanie pewnych faktów z życia małżeńskiego w formie pisemnej pozwoli nam ułatwić i maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. Warto zatem przygotować na wizytę:

ile się czeka na rozwód w rzeszowie?

Odnośnie czasu trwania rozwodu nie ma tu żadnej reguły. Każdy rozwód to sprawa bardzo indywidualna a optymistyczny wariant – czyli rozwód po pierwszej rozprawie, nie zawsze dochodzi do skutku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do zasad swojego rozstania to najprawdopodobniej sąd orzeknie rozwód na pierwszej rozprawie i całe postępowanie trwa wtedy maksymalnie kilka miesięcy. W przypadku rozwodu z winy i zaawansowanego konfliktu małżonków może potrwać nawet kilka lat.

Kluczowe są tutaj bardzo indywidualne okoliczności konkretnej sprawy, dlatego zdecydowanie warto wesprzeć się pomocą dobrego adwokata.

Adwokat od rozwodu rzeszów - cennik

Koszty w przypadku rozwodu są ustalane indywidualnie z adwokatem. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne i wprowadziłoby nie jedną osobę w błąd. Cena bowiem zależy od 

 • charakteru sprawy
 • nakładu pracy i czasu adwokata
 • od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy też nie

Stała opłata 600 zł – to opłata za wniesienie pozwu o rozwód.