Podział majątku dotyczy kwestii majątkowych obojga małżonków. Wspólnota majątkowa powstaje bowiem w momencie zawarcia związku małżeńskiego, chyba że mamy do czynienia z przypadkiem rozdzielności majątkowej – podpisywanej przed ślubem, czyli tak zwanej intercyzy.  Jeśli nie miała ona miejsca, w momencie sformalizowania relacji dwóch osób wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci: zarobków, oszczędności i nieruchomości oraz przedmiotów nabytych w trakcie trwania wspólnoty ustawowej stają się własnością obojga małżonków. Dość rzadko temat podziału majątku poruszany jest przez małżonków, ma on jednak kluczowe znaczenie w momencie rozwodu, i wówczas nie zawsze odbywa się on bez komplikacji. Watro zaznaczyć, ze prawo do korzystania ze wspólnego majątku ma każdy z małżonków, w sposób nie ograniczający siebie nawzajem. W skład majątku wspólnego nie wchodzi majątek który został przez nich nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymany z darowizny – jeśli darczyńca nie przekazał jej obu małżonkom.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może się odbyć w kilku formach, poprzez :

– przyznanie należności jednemu z małżonków na wyłączną własność z z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka (np. mieszkanie zostaje przy jednym z małżonków, który musi spłacić drugiego),
– egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży 

Majątek wspólny obejmuje wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. Zarówno wliczamy tutaj dobra nabyte przez małżonków wspólnie jak i te zgromadzone przez jednego z małżonków. Do wspólnego majątku wlicza się dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych obojga oraz środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Ogólnie mówiąc – na majątek wspólny jak sama nazwa wskazuje, składa się wszystko co nie wlicza się w skład majątku osobistego.

Warto mieć na uwadze że mieszkanie darowane przed zawarciem związku małżeńskiego nie wlicza się do wspólnego majątku. Majątek osobisty to kompilacja dóbr nabytych, zakupionych przed zawarciem małżeństwa otrzymanych na skutek dziedziczenia, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Wyjątkiem jest renta przyznana na skutek utraty zdolności do aktywności zawodowej. Warto pamiętać, że w przypadku majątku osobistego – w jego zakres wliczamy również prawa autorskie i pokrewne, dobra zdobyte za osobiste osiągnięcia jako nagroda, również przedmioty osobistego użytku jak i przedmioty nabyte w zamian na składniki majątku osobistego.

sprawa o podział majątku ile trwa

Każda sprawa dotycząca podziału majątku to indywidualna historia, do której podchodzimy nieszablonowo. Jest wiele czynników, które decydują o zasadach i sposobie podziału majątku. Nie bez znaczenia jest tutaj : skład majątku, jego sposób powstawania, nakład pracy włożony przez każdego z małżonków w jego powiększanie, zachowanie małżonka przez okres trwania małżeństwa. 

W przypadku, gdy małżonkowie nie rozstają się w zgodzie i nie godzą się na równy podział majątku, lub też zachodzą inne okoliczności – wówczas o podziale wspólnego majątku może zadecydować sąd. Złożenie wniosku w sądzie znacznie wydłuży całą procedurę. Od strony prawnej musimy się w takiej sytuacji liczyć z rozpatrzeniem sprawy, skierowaniem jej na wokandę, zgromadzeniem wielu dokumentów. Jest to więc proces czasochłonny i wymaga pomocy specjalisty.  Wsparcie dobrego adwokata czy radcy prawnego jest niezbędne, gdy jedna ze stron walczy o majątek osobisty, dobra uzyskane na skutek otrzymania darowizny, spadku czy wniesione do małżeństwa z czasu przed jego zawarciem. Kancelaria Krzysztofa Kopciucha od lat zajmuje się sprawami podziału majątku, mając tak duże doświadczenie wesprze wszystkich zainteresowanych tym tematem.

 

ile kosztuje podział majątku

 Wiele zależy tutaj od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Niekiedy kancelarie stosują przeliczenie godzinowe (stawka za godzinę pracy) bądź uzależniają wysokość wynagrodzenia od ilości rozpraw w sprawie bądź innych podejmowanych czynności. Możliwe jest również wynagrodzenie ryczałtowe ze stałą stawką za określone czynności bez względu na czas ich trwania. Wszystko powinno zostać w sposób przejrzysty opisane w umowie.

Na koszty związane z sądowym podziałem majątku mogą się składać:

· koszt sprawy sądowej – do 1000 zł,
· wynagrodzenie biegłego 
· koszt mediacji (kilkaset złotych)
· koszt apelacji,
· wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata (wg stawek danej kancelarii).

Koszty sądowe mogą się znacznie ograniczyć pod warunkiem, że małżonkowie przedstawią projekt podziału majątku. Warto jednak podkreślić, że jeśli doszli w tej kwestii do porozumienia, z pewnością tańszym i szybszym rozwiązaniem będzie podział polubowny.

Podział majątku po rozwodzie

Jeżeli małżeństwo postanawia wziąć rozwód lub zawrzeć separację, a do tej pory obowiązywała ich wspólnota majątkowa, można zdecydować się na specjalne porozumienie i polubownie dokonać odpowiednich podziałów majątku. Naturalnie pierwszym krokiem będzie ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego. Dopiero potem dokonuje się umownego podziału majątku. W zasadzie obie umowy można podpisać podczas jednej wizyty u notariusza – najpierw o rozdzielności, następnie o podziale. Istnieje ponadto możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej sądownie, na wniosek jednej ze stron i nawet bez zgody drugiej strony, ale tylko z istotnych przyczyn.

Podział majątku po rozwodzie dokonywany jest zawsze przez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisuje majątek podlegający podziałowi. Bardzo ważny jest fakt, że o podział majątku po rozwodzie można wystąpić nawet kilka lat po jego uzyskaniu, albowiem prawa do udziału we wspólnym małżeńskim majątku nie ulegają przedawnieniu. Podział majątku za porozumieniem stron jest najbardziej zalecany. Przede wszystkim jest to związane z wysokimi kosztami postępowania (trzeba wziąć pod uwagę m.in. wynagrodzenie biegłego, wynagrodzenie adwokata, koszty mediacji itd.).

podział majątku przed rozwodem

Małżonkowie, którzy chcą podzielić majątek jeszcze przed rozwodem, powinni zatem w pierwszej kolejności wprowadzić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza bądź w określonych przypadkach także w sądzie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie umownego podziału majątku.

Umowa majątkowa małżeńska zwana też intercyzą pozwala na uregulowanie sytuacji majątkowej, gdy pomiędzy małżonkami panuje zgoda w tym zakresie. W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Umowa majątkowa małżeńska może być zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli przyszli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową jeszcze przed zawarciem małżeństwa, to posiadają jedynie majątki osobiste. W innej sytuacji są zaś małżonkowie decydujący się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Po podpisaniu umowy majątkowej o rozdzielności będą posiadali majątki osobiste oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym.

Podział majątku a prawnik

Wstępując w związek małżeński raczej nie zakładamy możliwości rozstania z drugą osobą. Dlatego też większość z nas nie podejmuje decyzji o podpisaniu tzw. intercyzy. Z tego powodu po ślubie niejako automatycznie powstaje wspólność majątkowa. Zupełnie inaczej sprawy dotyczące finansów po ślubie są regulowane na Zachodzie. Regułą w krajach Unii Europejskiej jest ustawowa rozdzielność majątkowa. W Polsce jednak, bez odpowiednich porozumień, nie można dochodzić swoich praw. Jeśli dojdzie do rozwodu lub małżonkowie zdecydują się na spisanie umowy o rozdzielności majątkowej, konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku. Niestety, jak z pewnością każdy dobrze wie, podział ten nie jest łatwym procesem – konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika.

Odpowiednie wsparcie przyda się przede wszystkim wtedy, gdy podział wspólności majątkowej odbywa się w sądzie, w trakcie postępowania rozwodowego. W takim wypadku znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna. Oczywiście prawnik może zaproponować podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami. Warto dążyć do takiego rozwiązania – jest dużo tańsze i łatwiejsze. Niezależnie od tego, na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze.