Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić tym członkom rodziny, którzy nie są sami w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb środków potrzebnych do  utrzymania. Kiedy dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, razem ponoszą oni koszty wychowania i utrzymania go. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z rozwodem małżeństwa rodziców, bądź dziecko wychowywane  jest przez jednego z rodziców.  Wówczas oboje rodziców są zobowiązani do współdziałania w zakresie wychowania, ale koszty materialne są podzielone w taki sposób, że drugi z rodziców zobligowany jest do opłacenia alimentów.  Sprawy te w praktyce charakteryzują się dość dużą zawiłością, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

pozew o alimenty - co warto przygotować?

W celu złożenia pozwu o alimenty niezbędne będą takie dokumenty, jak:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku rozwodowego
 • zaświadczenie o zarobkach
 • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka
 • niezbędne rachunki (nie paragony) obrazujące poniesione koszty na dziecko.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie ustanawia uniwersalnej kwoty i granicy wysokości świadczeń alimentacyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, iż wysokość alimentów zależy od:

1) usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej,

2) możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów.

Zarówno jedna jak i druga kwestia jest oceniana przez sąd indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku.

Za bieżące potrzeby osoby uprawnionej należy rozumieć jego bieżące potrzeby w zakresie utrzymania, a także w zakresie wychowania. Przez „dostarczanie środków utrzymania” rozumie się przekazywanie takich środków, które są niezbędne do zapewnienia mu:

 • wyżywienia,
 • ubrania,
 • środków czystości,
 • kosztów mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, 
 • w razie potrzeby również leczenia.

Ich zakres jest różny oraz zależny od tego, kto jest osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych. 

Natomiast przez „środki wychowania” rozumiemy te, które są konieczne do fizycznego i umysłowego rozwoju uprawnionego, a więc:

 • do zapewnienia mu pielęgnacji i pieczy,
 • odpowiedniego wykształcenia,
 • przygotowania do życia w społeczeństwie,
 • rozwijania zainteresowań kulturalnych i religijnych,
 • uzdolnień.

Oczywiście zakres w kwestii wychowania jest różny i jest uzależniony od stopy życiowej zobowiązanego lub jego zarobkowych i majątkowych możliwości.

Pamiętajmy, że skuteczny adwokat od spraw alimentacyjnych potrafi udokumentować realne potrzeby uprawnionej do alimentów osoby. Ma na uwadze osobiste zaangażowanie każdego z rodziców w czasie kontaktu z dzieckiem. 

Alimenty Rzeszów a 500+

Dość często spotykamy się z pytaniem, czy otrzymywanie pieniędzy z programu 500 plus wpływa na wysokość alimentów. Otóż nie, ponieważ wynika to wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa m.in. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

pozew o alimenty Rzeszów - wzór

Trudno wypracować jednolity wzór uzasadnienia, ponieważ wszystko zależy od tego, o jakie alimenty i od kogo się ubiegamy. Warto jednak wspomnieć kilka kwestii pisząc uzasadnienie:

 • ogólną sytuację rodzinną,
 • okres, od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego,
 • informacje o swoim stanie majątkowym i zarobkach oraz możliwościach finansowych i majątkowych pozwanego,
 • dowody na poparcie przytoczonych faktów (paragony, faktury, rachunki, zeznania świadków czy inne dokumenty).

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

Zmianie może ulec sytuacja życiowa lub materialna obu stron, dlatego każda z nich może wystąpić z żądaniem o:

 • zmniejszenie alimentów,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie alimentów.

W przypadku, gdy sytuacja rodzica płacącego świadczenia pogorszy się, np. straci pracę – może on złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów.  

Tak samo – gdy rodzic uzyska lepszą pracę i uzyskiwać będzie większe dochody, albo wzrosną koszty utrzymania dziecka – wówczas uprawiony do alimentów może wystąpić o ich podwyższenie. 

Podobnie, w przypadku podjęcia pracy lub zakończenia edukacji przez uprawionego do alimentów, wówczas świadczenie alimentacyjne mu się nie należy. 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Nie istnieje określona granica wieku, mówiąca o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci obowiązuje również po osiągnięciu przez nie pełnoletności, jeśli dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – chyba że dochody z majątku dziecka zupełnie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Mamy tu na myśli dochody z majątku dziecka lub z innych źródeł, jak np. stypendia. Obowiązek alimentacyjny zatem nie jest absolutnie związany z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, jak również nie jest związany ze stopniem wykształcenia osiągniętego przez dziecko (średniego czy wyższego).

Prawo nie podaje więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale zakłada się, że pomoc kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

W przypadku powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego Sąd obligatoryjny bada, jakie są aktualne koszty usprawiedliwione uprawnionego, w tym czy może on już sam się utrzymywać. 

Alimenty dla studenta

Alimenty Rzeszów dla studenta – nastolatkowie po ukończeniu średniej szkoły kontynuują edukację na studiach; w praktyce nauka na studiach wyższych trwa około 5 lat. Zakładając taki wariant edukacji, młody człowiek posiada status studenta do 24. roku życia,  a czasami nawet i dłużej.  Często pada więc pytanie – czy student ma prawo do pobierania alimentów? W świetle prawa jest to zależne od jego warunków do samodzielnego utrzymania się.  Studiowanie w trybie dziennym niekiedy nie daje możliwości pogodzenia nauki z pracą na pełny etat. Jeśli natomiast student  pracuje, wówczas alimenty mu się już nie należą. 

Studenci podejmujący studia w trybie zaocznym czy wieczorowym z zasady mają więcej czasu, a co za tym idzie możliwości, by podjąć jakąś pracę i się samodzielnie utrzymać. Jeśli w takiej sytuacji rozpocznie jakąkolwiek aktywność zawodową, wówczas alimenty od rodziców mu nie przysługują. W praktyce bowiem sądy często uznają, że student studiów niestacjonarnych powinien być w stanie samodzielnie się utrzymać.

Nie można również generalizować wszystkich przypadków, każde prawo studenta do alimentów ma charakter indywidualny i zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Pod uwagę trzeba brać rodzaj studiów, miejsce zamieszkania studenta, ponoszone koszty życia, wysokość opłat związanych ze studiami, a także stan zdrowia studenta.

Alimenty Rzeszów - dlaczego warto skorzystać z naszej kancelarii

Warty uwagi jest fakt, iż w trakcie postępowania sądowego w sprawie o alimenty strona również może dochodzić samodzielnie swoich praw. Należy jednak pamiętać, że wieloletnie doświadczenie, szczegółowa znajomość tematu oraz skala i zakres prowadzonych spraw dają możliwość bardziej korzystne świadczenie. Adwokat Krzysztof Kopciuch – doświadczony adwokat od spraw alimentacyjnych skutecznie pomoże Ci w uzyskaniu alimentów.

Atuty naszej kancelarii:

 • pełne zaangażowanie w powierzone sprawy
 • duża skuteczność w sprawach alimentacyjnych
 • wąska specjalizacja – prawo rodzinne
 • wieloletnie doświadczenie w sprawach alimentacyjnych każdego rodzaju
 • doskonały, empatyczny kontakt z klientem