Alimenty Rzeszów – to temat dość popularny w mojej praktyce zawodowej.

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby także środki wychowania. Przede wszystkim tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. W sytuacji, kiedy np. dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, razem ponoszą oni koszty wychowania i utrzymania go. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z rozwodem lub separacją. Sprawy te w praktyce charakteryzują się dość dużą zawiłością, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

pozew o alimenty - co warto przygotować?

W celu złożenia pozwu o alimenty, niezbędne będą takie dokumenty jak:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • akt ślubu lub wyrok rozwodowy
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo
 • zaświadczenie o zarobkach
 • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka

pozew o alimenty Rzeszów - wzór

Trudno wypracować jednolity wzór uzasadnienia, ponieważ wszystko zależy od tego, o jakie alimenty i od kogo się ubiegamy. Warto jednak wspomnieć kilka kwestii pisząc uzasadnienie:

 • ogólną sytuację rodzinną,
 • okres, od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego,
 • informacje o swoim stanie majątkowym i zarobkach oraz możliwościach finansowych i majątkowych pozwanego,
 • dowody na poparcie przytoczonych faktów (paragony, faktury, rachunki, zeznania świadków czy inne dokumenty).

Pozew o alimenty rzeszów - komu przysługuje?

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, o alimenty mogą się starać:

 • dzieci (od rodziców),
 • małżonek (od drugiego małżonka),
 • rodzice (od dzieci),
 • rodzeństwo młodsze (od rodzeństwa starszego),
 • dzieci od niebędącego rodzicem współmałżonka ojca lub matki (w uzasadnionych przypadkach).

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Przepisy prawa nie ustanawiają uniwersalnej kwoty i granicy wysokości świadczeń alimentacyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, iż wysokość alimentów zależy od:

1) potrzeb osoby uprawnionej,

2) możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów.

Zarówno jedna jak i druga kwestia jest oceniana przez sąd indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku.

Za bieżące potrzeby osoby uprawnionej należy rozumieć jego bieżące potrzeby w zakresie utrzymania, a także w zakresie wychowania. Przez „dostarczanie środków utrzymania” rozumie się przekazywanie takich środków, które są niezbędne do zapewnienia mu:

 • wyżywienia,
 • ubrania,
 • mieszkania,
 • ogrzewania,
 • oświetlenia, 
 • w razie potrzeby również leczenia.

Ich zakres jest różny oraz zależny od tego, kto jest osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych. Co istotne nie zaliczymy tutaj środków, które mają być wykorzystane dopiero w przyszłości np. w celu umożliwienia dziecku uzyskania w późniejszym czasie własnego mieszkania.

Natomiast przez „środki wychowania” rozumiemy te, które są konieczne do fizycznego i umysłowego rozwoju uprawnionego, a więc:

 • do zapewnienia mu pielęgnacji i pieczy,
 • odpowiedniego wykształcenia,
 • przygotowania do życia w społeczeństwie,
 • rozwijania zainteresowań kulturalnych i religijnych,
 • uzdolnień.

Oczywiście zakres w kwestii wychowania jest różny i jest uzależniony od stopy życiowej zobowiązanego lub jego zarobkowych i majątkowych możliwości.

Pamiętajmy, że skuteczny adwokat od spraw alimentacyjnych potrafi udokumentować realne potrzeby uprawnionej do alimentów osoby. Ma na uwadze osobiste zaangażowanie każdego z rodziców w czasie kontaktu z dzieckiem.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

W przypadku, gdy sytuacja rodzica płacącego świadczenia pogorszy się, np. straci pracę – może on złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Zmianie może również ulec sytuacja życiowa lub materialna obu stron, dlatego każda z nich może wystąpić z żądaniem o:

 • zasądzenie alimentów,
 • podwyższenie alimentów,
 • zmniejszenie alimentów,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko - do czyich rak są wypłacane?

Dziecko do 18 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych, dlatego też alimenty wypłacane są do rąk przedstawiciela ustawowego dziecka – w tym przypadku najczęściej jest nim rodzic. W Polsce statystycznie do płacenia alimentów na niepełnoletnie dziecko zobowiązany jest ojciec, zaś osobą otrzymującą alimenty w imieniu dziecka jest matka. Alimenty są wypłacane w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy. Warto zaznaczyć również, że wypłacane alimenty nie wliczają się w dochód przedstawiciela ustawowego i nie wliczają się w skład jego majątku. 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Nie istnieje określona granica wieku, mówiąca o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci obowiązuje również po osiągnięciu przez nie pełnoletności, jeśli dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – chyba że dochody z majątku dziecka zupełnie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Mamy tu na myśli dochody z majątku dziecka lub z innych źródeł, jak np. stypendia. Obowiązek alimentacyjny zatem nie jest absolutnie związany z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, jak również nie jest związany ze stopniem wykształcenia osiągniętego przez dziecko (średniego czy wyższego).

Prawo nie podaje więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale zakłada się, że pomoc kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

Alimenty Rzeszów a 500+

Dość często spotykamy się z pytaniem, czy otrzymywanie pieniędzy z programu 500 plus wpływa na wysokość alimentów. Otóż nie, ponieważ wynika to wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa m.in. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Alimenty dla studenta

Alimenty Rzeszów dla studenta – nastolatkowie po ukończeniu średniej szkoły kontynuują edukację na studiach. W praktyce nauka na studiach wyższych trwa około 5 lat. Zakładając taki wariant edukacji, młody człowiek posiada status studenta do 24. roku życia,  a czasami nawet i dłużej.  Często pada więc pytanie – czy student ma prawo do pobierania alimentów? W świetle prawa jest to zależne od jego warunków do samodzielnego utrzymania się.  Studiowanie w trybie dziennym niekiedy nie daje możliwości pogodzenia nauki z pracą na pełny etat. Jeśli natomiast student jest w stanie w to połączyć, wówczas nie powinien posiadać prawa do alimentów. 

Studenci podejmujący studia w trybie zaocznym czy wieczorowym z zasady mają więcej czasu, a co za tym idzie możliwości, by podjąć jakąś pracę i się samodzielnie utrzymać. Jeśli w takiej sytuacji rozpocznie jakąkolwiek aktywność zawodową, wówczas alimenty od rodziców mu nie przysługują. W praktyce bowiem sądy często uznają, że student studiów niestacjonarnych powinien być w stanie samodzielnie się utrzymać.

Nie można również generalizować wszystkich przypadków, każde prawo studenta do alimentów ma charakter indywidualny i zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Pod uwagę trzeba brać rodzaj studiów, miejsce zamieszkania studenta, ponoszone koszty życia, wysokość opłat związanych ze studiami, a także stan zdrowia studenta.

Alimenty od dziadków

Są sytuacje, w których to dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków. Dzieje się tak wówczas, gdy wnuk nie posiada rodziców, żyje w niedostatku lub gdy rodzice nie spełniają obowiązku alimentacyjnego czasowo, lub na stałe. Według prawa, do obowiązku alimentacyjnego w powyższej sytuacji zobowiązane są osoby w dalszej kolejności: czyli z rodziców na dziadków.

Jeśli więc rodzice mają ciężką sytuację finansową, nie posiadają majątku i żyją w niedostatku, a tym samym dziecko również, ma ono wówczas prawo do roszczenia o alimenty skierowane przeciwko dziadkom. Analogicznie w sytuacji, gdy rodzice, z uwagi na przejściowe problemy finansowe, nie mają możliwości wykonywać obowiązku alimentacyjnego przez pewien okres. O wykonanie tego obowiązku dziecko może zwrócić się do dziadków, pod warunkiem, że znajduje się ono w niedostatku.

Alimenty na rzecz rodzica

Alimentami może być obciążone również dziecko. Mowa tutaj o dzieciach pełnoletnich, mających możliwość samodzielnego utrzymania się. Taka sytuacja jest możliwa, gdy rodzic żyje w niedostatku i nie ma możliwości zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb życiowych. 

Bywa również tak, że alimentów od dorosłego dziecka będzie domagał się rodzic, który nie uczestniczył w jego wychowaniu bądź nie uiszczał alimentów na dziecko. Sytuacja taka wydaje się abstrakcyjna, jest jednak możliwa. Prawo jednak daje dziecku możliwość uchylenia się od alimentów w takiej sytuacji np. w przypadku, gdy żądanie rodzica jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Mowa tu o sytuacjach, kiedy ojciec, który nie interesował się losem dorastającego dziecka, żąda od dziecka alimenty. 

Alimenty Rzeszów - dlaczego warto skorzystać z naszej kancelarii

Warty uwagi jest fakt, iż w trakcie postępowania sądowego w sprawie o alimenty strona również może dochodzić samodzielnie swoich praw. Należy jednak pamiętać, że wieloletnie doświadczenie, szczegółowa znajomość tematu oraz skala i zakres prowadzonych spraw dają możliwość bardziej korzystne świadczenie. Adwokat Krzysztof Kopciuch – doświadczony adwokat od spraw alimentacyjnych skutecznie pomoże Ci w uzyskaniu alimentów.

Atuty naszej kancelarii:

 • pełne zaangażowanie w powierzone sprawy
 • duża skuteczność w sprawach alimentacyjnych
 • wąska specjalizacja – prawo rodzinne
 • wieloletnie doświadczenie w sprawach alimentacyjnych każdego rodzaju
 • doskonały, empatyczny kontakt z klientem