W ramach prowadzonej Kancelarii podejmuję się prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego. Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do podmiotów wymagających ciągłego zaangażowania adwokatów z uwagi na rozległy zakres działalności prowadzonej przez naszych Klientów.  Zakres usług jest szeroki i dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy. Zaletą stałej obsługi jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z Klientami, znajomość profilu i specyfiki ich działalności, a tym samym powstających bądź mogących powstać w przyszłości problemów prawnych. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy profesjonalny audyt prawny poprzez weryfikację procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • opracowywanie oraz analizę i opiniowanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie Klientów przy negocjacjach, rozmowach ugodowych,
 • przygotowywanie umów oraz statutów (aktów założycielskich) spółek handlowych,
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek, rejestracji spółek i przedsiębiorców we właściwych rejestrach,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • windykacja należności,
 • obsługa prawna związana z obrotem nieruchomościami, najmem, wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie.

Audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę

 • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
 • organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
 • bezpieczeństwa prawnego transakcji i podejmowanych działań (analiza zawartych przez Klienta umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
 • toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,
 • innych obszarów działalności.

Kancelaria Adwokacka Kopciuch pomagała firmom z różnych branż: