Odrzucenie spadku Rzeszów / Lubaczów

Kancelaria adwokat Krzysztof Kopciuch - odrzucenie spadku Lubaczów

Odrzucenie spadku jest możliwe w każdej sytuacji i przydatne szczególnie wtedy, gdy zmarły zostawił po sobie długi. Spadkobierca może być zobowiązany do ich spłaty. 

Otwarcie spadku następuje wraz z momentem śmierci spadkodawcy. Podczas otwarcia następuje tzw. dziedziczenie, a więc następstwo prawne po zmarłym o charakterze sukcesji uniwersalnej. 

Spadkobierca ma prawo podjąć decyzję, czy przyjmuje czy odrzuca spadek po zmarłym. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku, jest to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To z kolei oznacza ograniczoną odpowiedzialność za długi, czyli spadkobierca przyjmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe jedynie do wartości otrzymanego spadku i nie musi pokrywać długów ze swojego majątku. Jest to bezpieczne rozwiązanie dla spadkobiercy, tym bardziej, jeśli okazuje się, że osoba zmarła miała wyższe zobowiązania niż wartość majątku w ruchomościach i nieruchomościach.

Odrzucenie spadku - kolejność dziedziczenia

Odrzucenie spadku jest czynnością prawną normowaną przez zapisy kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odrzuceniu spadku spadkobierca musi złożyć przed sądem lub notariuszem żeby było ważne. Może zostać złożone jedynie po śmierci spadkodawcy i nie powinno mylić się go ze zrzeczeniem się dziedziczenia. Odrzucony spadek jest dalej dziedziczony. Według prawa spadkowego spadkobierca, który odrzucił spadek, jest traktowany jak osoba zmarła, a więc do grona spadkobierców dołączają nowi krewni.

Według reguł dziedziczenia ustawowego, kolejność dziedziczenia przedstawia się jak poniżej:

 1. Prawo do spadku w pierwszej kolejności mają dzieci i małżonek.
 2. Jeśli małżonek nie żyje, cały majątek przekazany jest do dzieci.
 3. Gdy dziecko nie żyje, udział dziecka przechodzi na jego dzieci, a więc wnuki zmarłego, a gdy te nie dożyły to prawnuki.
 4. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, spadek przechodzi na jego małżonka i rodziców.
 5. Jeśli spadkodawca nie miał ani małżonka ani dzieci, spadek dziedziczą jego rodzice.
 6. Jeśli któryś z rodziców nie żyje, spadek dziedziczy też rodzeństwo spadkodawcy.
 7. Jeśli któreś z rodzeństwa zmarłego nie żyje, spadek przypada jego zstępnym (dzieciom, wnukom i tak dalej), a więc bratankom lub siostrzeńcom spadkodawcy.
 8. W sytuacji, gdy spadkodawca nie miał dzieci, jego rodzice umarli, nie ma rodzeństwa ani jego zstępnych, spadek w całości przechodzi na małżonka spadkodawcy.
 9. Jeśli brakuje zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek należy się dziadkom spadkodawcy.
 10. W przypadku gdy dziadkowie też nie żyją, ich udział przypada zstępnym, a jeśli ich nie ma – udział zmarłego dziadka bądź babci przypada pozostałym dziadkom.
 11. Jeśli spadkodawca nie ma żyjącego małżonka, ani żadnych krewnych, spadek należy się jego pasierbom – dzieciom małżonka.
 12. Jeśli nie ma już nikogo z rodziny, kto mógłby być spadkobiercą, spadek należy się gminie, w której ostatnio mieszkał spadkodawca.

Kiedy można odrzucić spadek?

Do dnia 18 października 2015 roku jeśli spadkobierca nie złożyłby wniosku o odrzucenie spadku w określonym przez ustawę terminie, musiałby przejąć całą schedę bez względu na to, czy ilość długów przewyższałaby zyski. Obecnie natomiast jeśli nie złoży się oświadczenia, to w najgorszym wypadku nie otrzyma się żadnych korzyści z tytułu spadku. 

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku przez małoletniego jest również możliwe. Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego należy złożyć do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka celem uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek ma zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. Dodatkowo trzeba załączyć akt urodzenia małoletniego, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica, a także odpis aktu zgonu, po której ma być odrzucony spadek. Opłata za wniosek o odrzucenie spadku wynosi 100 zł.

Odrzucenie spadku u notariusza

Po złożeniu wniosku trzeba złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem lub możliwe jest odrzucenie spadku w sądzie. Możliwość odrzucenia spadku jest wyrazem zasady autonomii woli, która obowiązuje w prawie polskim. Zgodnie z nią obywatel nie może nabyć wbrew swojej woli żadnych praw i obowiązków.

Kancelaria Krzysztof Kopciuch - odrzucenie spadku Rzeszów

Odrzucenie spadku - termin

Według obowiązujących przepisów spadkobierca ma 6 miesięcy na to, by złożyć oświadczenie dotyczące odrzucenia lub przyjęcia spadku. Ten czas liczy się od momentu otwarcia spadku dla spadkobierców ustawowych. Jeśli natomiast spadkobiercą jest osoba wymieniona w testamencie, czas liczy się od momentu ogłoszenia testamentu.

Jeśli jednak spadkobierca nie wiedział o tym, że doszło do śmierci spadkodawcy, termin na złożenie dokumentów zaczyna się od dnia, kiedy spadkobierca uzyskał informację o śmierci lub od dnia, kiedy przekazano mu wiadomość o ogłoszeniu testamentu. Należy jednak pamiętać, że trudno jest w tej sytuacji udowodnić, kiedy dowiedziano się o śmierci spadkodawcy, a podczas rozprawy sądowej wymagane są dowody.

Odrzucenie spadku po terminie

Odrzucenie spadku po terminie, czyli po upływie 6 miesięcy jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Według art. 1019 ust. 1 kodeksu cywilnego “jeśli oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby stosuje się przepisy o wadach oświadczenia z następującymi zmianami:

 1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
 2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.”

W ust. drugim można znaleźć także informację, że “spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.”

Odrzucenie spadku Rzeszów / Lubaczów

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną podczas kwestii związanych z odrzuceniem spadku w Rzeszowie, Lubaczowie i okolicach.

Kancelaria Krzysztof Kopciuch specjalizuje się w prowadzeniu spraw spadkowych i świadczeniu usług prawnych związanych z odrzuceniem spadku. Jeśli szukasz adwokata, który biegle porusza się w tych obszarach, skontaktuj się z nami