Czym jest separacja?

Separacja to opcja prawna mająca za zadanie chronienie instytucji małżeństwa i małżonków. Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą zrezygnować z bycia w związku ze swoim małżonkiem, bądź potrzebują czasu na rozwiązanie pewnych osobistych problemów. Dzięki separacji, osoby, które wciąż mają nadzieję na uratowanie małżeństwa, mają możliwość rozejść się, jednak z uwzględnieniem ewentualności powrotu.

Jest to również rozwiązanie dla osób, które są zdecydowane na zakończenie związku, ale z przyczyn religijnych, bądź osobistych, nie chcą przeprowadzać rozwodu. 

Separacja może zostać orzeczona przez sąd, kiedy w małżeństwie nastąpił całkowity rozkład pożycia, jednak istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Skutki prawne ogłoszenia separacji to uchylenie wspólnoty majątkowej oraz oficjalne rozłączenie współżycia na czas określony. Żaden z małżonków nie uzyskuje jednak prawa do wstąpienie w inny związek, będąc w separacji z pierwszą żoną/mężem. Jeżeli któryś z małżonków w trakcie separacji zawarłby małżeństwo z inną osobą, dopuszcza się bigamii – czyli przestępstwa.
W Polsce wniosek o separację może zostać złożony zarówno przez żonę, jak i męża, lub przez obie strony jednocześnie. Celem separacji jest stworzenie każdemu z małżonków przestrzeni i czasu do przemyślenia sytuacji oraz stworzenie możliwości powrotu, jeżeli taka będzie decyzja małżonków.    

Separacja wniosek

Separacja może zostać orzeczona przez sąd na wniosek każdej ze stron, jednak zanim to się stanie, sąd ocenia czy istnieją do tego przesłanki. Jeżeli obie strony zgadzają się na separację, zostaje ona ogłoszona bez orzeczenia o winie którejkolwiek ze stron. Warunkiem takiego rozwiązania jest jednak nieposiadanie przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci oraz przedstawienie faktycznych okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, które będą wystarczającym powodem do ustanowienia separacji. Ponieważ do sądu kierowany jest wniosek, a nie pozew, jest to najprostsza i najszybsza metoda na uzyskanie separacji. Wniosek powinien zostać wniesiony do właściwego sądu okręgowego, to znaczy Sądu w miejscu zamieszkania małżonków. Jeżeli żona i mąż mieszkają w innych miastach. Wniosek składa się w mieście zamieszkania drugiego małżonka. Koszt wniesienia wniosku to 100zł, również w Sądzie w Rzeszowie. Koszty pomocy adwokata ustalane są indywidualnie. Kancelaria  Krzysztof Kopciuch zaprasza do kontaktu, w celu ustalenia kosztów pomocy w przeprowadzeniu separacji. 

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem?

Rozwód i separacja to dwa różne rozwiązania, warto przemyśleć, które z nich będzie właściwsze dla Waszej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w przeprowadzeniu separacji lub rozwodu – Kancelaria Kopciuch w Rzeszowie zaprasza do kontaktu.

Zasadnicza różnica między tymi dwoma rozwiązaniami polega na tym, że orzeczenie o rozwodzie jest nieodwracalne i trwałe, separacja zaś powinna być rozwiązaniem tymczasowym i może zostać zniesiona. Poza tym różnią się konsekwencjami i okolicznościami przeprowadzenia, m.in.:

 • Proces uzyskania separacji zazwyczaj jest krótszy i mniej wymagający niż proces rozwodowy.
 •  Okres płacenia alimentów w przypadku separacji może być dłuższy niż standardowe 5 lat, które ma miejsce w przypadku rozwodu.
 • Po ogłoszeniu rozwodu, małżonkowie mają prawo do ponownego, zgodnego z prawem wejścia w związek małżeński. W przypadku separacji jest to niemożliwe, gdyż nie zwalnia ona z przysięgi małżeńskiej, a jedynie tymczasowo rozłącza współżycie.
 •  Po uzyskaniu rozwodu małżonkowie mają prawo powrócić do poprzedniego nazwiska. W przypadku separacji jest to niemożliwe.
 • Uzyskanie rozwodu zwalnia małżonków z obowiązku wzajemnej pomocy, w przypadku separacji ten obowiązek dalej pozostaje wiążący. 

W jakim przypadku sąd może odmówić orzeczenia separacji?

Separacja Rzeszów na drodze procesu

 1. Pierwszą przesłanką do rozstrzygnięcia na drodze procesu jest –  niewyrażenie zgody przez jednego z małżonków na rozłączenie pożycia małżeńskiego i separację. W tym przypadku sąd w trakcie trwania procesu analizuje fakty i okoliczności dotyczące pożycia małżeńskiego w tej rodzinie i wydaje wyrok, w którym określa zasady, na jakich od teraz funkcjonować będą małżonkowie. Określa prawa do opieki nad dziećmi, podział majątku – w tym warunki dzielenia wspólnej przestrzeni mieszkalnej, jeżeli taką posiadają.
  Jeżeli zachowanie jednego z małżonków jest rażąco nieodpowiednie i krzywdzące dla drugiego, sąd może nakazać jego eksmisję. Pokrzywdzony małżonek musi jednak wykazać taką chęć lub żądanie.
 2. W drugim przypadku małżonkowie mogą zgadzać się na separację, ale nie potrafią rozstrzygnąć we własnym zakresie kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi, wysokości kwot przeznaczonych na ich utrzymanie, zakresu odpowiedzialności i miejsca zamieszkania dzieci. W takiej sytuacji sprawę rozstrzyga sąd.
 3. Trzecia sytuacja występuje, kiedy małżonkowie zgadzają się na separację, ale nie są zgodni co do tego, kto ponosi winę za całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. W tej sytuacji również sprawę rozstrzyga sąd.
  Drogą wyroku sąd może orzec separację z orzeczeniem o winie: jednego z małżonków, obydwojga małżonków lub bez określenia winy.

  Koszt wniesienia pozwu o separację to kwota 600zł.

Separacja a alimenty

Najczęściej konsekwencje majątkowe są takie same jak w przypadku rozwodu.
Następuje rozdzielenie wspólnoty majątkowej małżonków oraz podział majątku.
W tej kwestii sąd ustala warunki podziału, w zależności od innych warunków nastania separacji, takich jak prawo opieki nad dziećmi. Tak jak w przypadku rozwodu sąd ma prawo przyznać jednej ze stron alimenty na rzecz drugiej. Równocześnie obie strony tracą prawo do zachowku oraz dziedziczenia po małżonku. Separacja nie zwalnia jednak z obowiązku wzajemnej pomocy, co między innymi oznacza, że jeżeli jeden z małżonków znajdzie się wyjątkowej sytuacji, bez środków utrzymania, drugi ma obowiązek mu je dostarczać.

Adwokat Rzeszów - Krzysztof kopciuch

Adwokat Krzysztof Kopciuch oferuje pomoc w przeprowadzeniu separacji:

 • przygotowanie wniosku lub pozwu o separację 
 • pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę 
 • wskazania kilku wariantów prowadzenia sprawy
 • bieżące informowanie o czynnościach podejmowanych w procesie
 • możliwość konsultacji osobistych i telefonicznych w trakcie postępowania
 • reprezentację przed sądem

Zniesienie separacji

Separacja jest procesem odwracalnym, może więc w każdym momencie zostać zniesiona.
Wymagana jest jednak do tego zgoda obydwojga małżonków, poparta wnioskiem złożonym do tego samego sądu, w którym wcześniej separacja została ogłoszona. Wraz ze zniesieniem separacji, wszystkie ustalenia na temat funkcjonowania, praw i obowiązków małżonków przestają obowiązywać.

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie separacji?

Wielu klientów w trakcie telefonicznej rozmowy i umawiania się na spotkanie zadaje to pytanie. Z pewnością skonkretyzowanie pewnych faktów z życia małżeńskiego w formie pisemnej pozwoli nam ułatwić i maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. Warto zatem przygotować na wizytę: