dział spadku Lubaczów

Dział spadku to procedura polegająca na podziale majątku spadkodawcy między uprawnionych do dziedziczenia spadkobierców. 

Jaka jest różnica między działem spadku, a stwierdzeniem nabycia spadku?
Aby ustalić kto ze spadkobierców dziedziczy konkretny składnik majątkowy, należy przeprowadzić najpierw postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a dopiero potem postępowanie o dział spadku. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku, określana jest część udziału w spadku, jaka zgodnie z prawem przypada wyznaczonemu spadkobiercy. 
W dziale spadku podziałowi ulegają realne przedmioty, nieruchomości, ruchomości i prawa, które stanowiły własność spadkodawcy. Podczas prowadzenia sprawy lub sporządzania umowy o dział spadku, spadkobiercy nabywają prawo własności do konkretnych przedmiotów, takich jak np. samochód, dom, kosztowności. Stwierdzenie nabycia spadku jest warunkiem przystąpienia do czynności związanych z działem spadku i stanowi podstawę do nadawania praw własności. 

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Po śmierci spadkodawcy, wszyscy uprawnieni do dziedziczenia spadkobiercy stają się współwłaścicielami jego majątku. Każda z własności zmarłej osoby, zostaje własnością każdego ze spadkobierców, na zasadzie przyznania mu konkretnej części udziałów w tym przedmiocie.

Czy spadkobiercy muszą wykonać dział spadku? 
Przeprowadzenie procedury działu spadku nie jest obowiązkowe, jednak najczęściej jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich uprawnionych osób. 
W dniu otwarcia spadku dochodzi do przejścia spadku ze spadkodawcy na spadkobiercę. Jeżeli spadkobierców jest kilku, spadek staje się  współwłasnością wszystkich spadkobierców. W dłuższym funkcjonowaniu współwłasność spadku może być uciążliwa dla spadkobierców. Wszyscy współwłaściciele, zobowiązani są do dzielenia się użytkowaniem przedmiotów i praw w sposób sprawiedliwy, co nie zawsze udaje się osiągnąć w rzeczywistości. Również w kwestii sprzedaży dowolnego elementu majątku wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

Zniesienie współwłasności
Dział spadku umożliwia rozdzielenie współwłasności i wykonanie sprawiedliwego podziału odziedziczonego majątku między wszystkich spadkobierców. W jego konsekwencji każda osoba staje się indywidualnym właścicielem konkretnej rzeczy, kwoty, nieruchomości, prawa itp.

Dział spadku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby: w sposób umowny oraz sądowny, jeżeli strony nie dogadają się. Wybór sposobu dokonania działu spadku zależy od umiejętności porozumienia się spadkobierców. 

umowny dział spadku

Pierwszy sposób to umowny dział spadku, na drodze umowy zawartej między spadkobiercami. Ten rodzaj działu spadku wymaga, aby wszyscy spadkobiercy doszli do bezwzględnego porozumienia co do rozdzielenia własności.

Preferowanym sposobem załatwienia tej sprawy jest sporządzenie aktu notarialnego u notariusza. Dział spadku, który dotyczy nieruchomości, musi zostać sporządzony u notariusza i potwierdzony aktem notarialnym. Aby umowa była ważna, musi zostać zawarta przez wszystkich spadkobierców. Nie ma obowiązku prawnego, by umowę taką zawierać na piśmie, jednak jest to rekomendowane przez adwokata rozwiązanie, które gwarantuje dotrzymanie umowy przez każdą ze stron. Decydując się na umowny dział spadku warto sporządzić umowę pisemną oraz poświadczyć notarialnie złożone na niej podpisy.

dział spadku w sądzie

Przeprowadzenie działu spadku w sądzie wymaga złożenia przez jednego ze spadkobierców wniosku o zniesienie współwłasności.
Jeżeli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia we własnym zakresie, sprawa może zostać skierowana do rozstrzygnięcia przez sąd. Każdy ze spadkobierców ma prawo do złożenia wniosku o dział spadku. Powinien on zawierać dokładny spis wszystkich elementów wchodzących w skład spadku oraz propozycję ich podziału.

Sąd może wziąć pod uwagę propozycję podziału, jednak nie jest zobowiązany do wydania zgodnego z nią orzeczenia. Ostateczna decyzja co do działu spadku należy do sądu. Może być ona jednak zależna, od takich kwestii jak: miejsce zamieszkania i stan majątkowy spadkobierców oraz charakter majątku.

Adwokat dział spadku Lubaczów

W przygotowaniu wniosku o dział spadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. 
Kancelaria Krzysztof Kopciuch specjalizuje się w prawie spadkowym, zajmujemy się m.in. przygotowywaniem wniosków o dział spadku oraz prowadzeniem spraw o przyznanie zachowku.

Powierzając nam swoją sprawę, możesz zyskać:

 • pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę 
 • wskazania kilku wariantów prowadzenia sprawy
 • bieżące informowanie podejmowanych czynnościach
 • możliwość konsultacji osobistych i telefonicznych w trakcie postępowania
 • profesjonalne przygotowanie pism sądowych
 • reprezentację przed sądami

Wniosek o dział spadku Lubaczów

Wniosek o dział spadku powinien zawierać: 

 • Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres, PESEL
 • Dane wszystkich innych uczestników postępowania: imię, nazwisko, aktualny adres
 • Szczegółowy opis składników majątku, jakie zostawił spadkodawca,
 • Oryginał Sądowego Postanowienia o Stwierdzeniu Nabycia Spadku
 • Propozycję podziału składników majątku spadkodawcy przez spadkobierców
 • Potwierdzenie własności poszczególnych składników spadku.

* Należy pamiętać, że wniosek o dział spadku powinien zostać sporządzony w ilości kopii odpowiadającej ilości spadkobierców plus jeden przeznaczony dla sądu.

Dział spadku opłata

 • Opłata za złożenie wniosku zgodnego, kiedy propozycja podziału jest akceptowana przez wszystkich spadkobierców wynosi 300 zł.
 • Opłata za złożenie wniosku niezgodnego, kiedy jeden ze spadkobierców przedstawia propozycję podziału spadku, na którą nie przystali inni spadkobiercy wynosi 500 zł.
 • Opłata od wniosku o dział spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności, jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienie współwłasności wynosi 600 zł, w sytuacji kiedy nie ma zgody między spadkobiercami wynosi 1000 zł.

Dział spadku Lubaczów

Rozstrzygnięcie przez sąd sprawy o dział spadku, skutkować może trzema rodzajami postanowienia: 

1. Sąd przyznaje własność do określonego przedmiotu lub przedmiotów jednemu ze spadkobierców. Wartość tej własności może być równa lub mniejsza niż wartość jego części określonej w stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli tak jest, spadkobierca nie jest zobowiązany do spłat na rzecz innych spadkobierców.
Jeżeli zaś wartość przedmiotów będzie większa niż wartość części udziału w spadku, sąd zobowiązuje spadkobiercę do uregulowania różnicy na rzecz pozostałych spadkobierców. 

2. Sąd postanawia podzielić przedmioty między wszystkich spadkobierców. Jeżeli charakter majątku umożliwia fizyczny podział jego elementów między wiele osób, Sąd może samodzielnie, lub przy udziale spadkobierców zadecydować o jego podziale. 

* Niemożliwe jest by dokonać podziału przedmiotów, jeżeli było by to wbrew zasadom życia społecznego lub rozsądku, np. skutkowało zniszczeniem przedmiotu. 

* W kwestii nieruchomości, możliwe jest dokonanie jej podziału, jeżeli jest to zgodne z planem zagospodarowania oraz prawem budowlanym. Dotyczy to zarówno działek jak i domów wolnostojących, których architektura umożliwia takie rozwiązanie. 

3. Sąd może uznać, że jedynym rozwiązaniem sprawy jest sprzedaż majątku i podział uzyskanej kwoty między spadkobierców. Podział pieniędzy odbywa się według przynależących spadkobiercom części ustanowionych w stwierdzeniu nabycia spadku.