Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku, o odroczenie wykonania wyroku pozbawienia wolności. Nie w każdej sytuacji, skazujący wyrok sądu, musi oznaczać natychmiastowe zamknięcie w zakładzie karnym oraz diametralną zmianę trybu życia.  Zdarzają się sytuację, kiedy wyjątkowe okoliczności mogą spowodować odroczenie wyroku, nawet do 3 lat. Należy jednak podkreślić różnicę, między karą pozbawienia wolności, a karą aresztu. Kara aresztu trwa najdłużej 30 dni, podczas gdy kara pozbawienia wolności może trwać o wiele dłużej i czas jej trwania odkreślany jest przez sąd. Odroczenie wyroku, zgodnie z (II AKzw 694/08) dotyczy tylko kary pozbawienia wolności. 

Odroczenie kary pozbawienia wolności​

Odroczenie wykonania kary jest wyjątkiem od zasady jej bezzwłocznego wykonania. Przy zaistnieniu specjalnych okoliczności, wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie. Okoliczności wpływające na odroczenie kary dzielą się na obligatoryjne oraz fakultatywne. 

Nie wszyscy skazani mogą ubiegać się o odroczenie wyroku. Ta możliwość nie obejmuje skazanych za przestępstwo z zastosowaniem przemocy lub groźby użycia przemocy, skazanych w warunkach recydywy oraz skazanych za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych ( art. 197-203 ).

Odroczenie obligatoryjne

Według art. 150 kodeksu karnego wykonawczego sąd ma obligatoryjny obowiązek odroczyć wykonanie wyroku w dwóch konkretnych przypadkach:

  • Pierwszy z nich to choroba psychiczna skazanego. W tym przypadku nie wystarczy jednak tylko przedłożenie orzeczenia od lekarza, diagnoza musi zostać postawiona przez powoływanych specjalnie do tego celu biegłych z zakresu psychiatrii.
  • Drugi przypadek to ciężka choroba fizyczna, czyli taka, która nieleczona, zagraża życiu skazanego. Jeżeli nie ma możliwości leczenia takiej choroby w warunkach zakładu karnego, obligatoryjnie gwarantuje to odroczenie wyroku. Czas, na jaki wyrok zostaje odroczony, ustalany jest przez sąd ( według granic rozsądku) do momentu kiedy możliwe będzie ponowne określenie stanu zdrowia skazanego. Wyrok może być odraczany do czasu gdy stan skazanego będzie na tyle dobry, by odbywanie kary przestało być zagrożeniem. 

Odroczenie fakultatywne

Kolejną możliwością jest fakultatywne odroczenie kary. W przeciwieństwie do odroczenia obligatoryjnego, sąd nie jest zobowiązany do jego wydania. Decyzję podejmuje na podstawie przedstawionych przez skazanego lub jego reprezentanta, wniosków i argumentów.

  • Sąd może odroczyć wyrok, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny ”zbyt ciężkie skutki”. To kryterium rozpatrywane jest indywidualnie w stosunku do każdego wnioskującego skazanego, ale przez zbyt ciężkie skutki można rozumieć np. pozostawanie jedynym żywicielem rodziny. W tych przypadkach sąd ma prawo odroczyć wykonanie kary do 1 roku. 
  • Odroczenie wyroku mogą też uzyskać kobiety, które zostały skazane będąc w ciąży. W takim przypadku kara może zostać odroczona – maksymalnie do momentu gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat. Takie same warunki przysługują osobom, które wychowują samotnie dziecko. 
  • Istnieją przypadki, kiedy to sąd orzeka odroczenie wykonania kary. Dzieje się tak, gdy liczba skazanych w zakładzie karnym zostaje przekroczona w skali kraju w stosunku do ogólnej pojemności tych zakładów. 

Jak wygląda pomoc adwokata w uzyskaniu odroczenia? ​

Prawie wszyscy skazani mogą ubiegać się o odroczenia kary pozbawienia wolności. Jednak pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy tylko i wyłącznie od sądu, który weryfikuje argumentację skazanego, warunki które przedstawia oraz ocenia ich wagę. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają wpływ takie kwestie jak:

  • poprawne sporządzenie wniosku
  • przedłożenie go do sądu odpowiedniej instancji
  • odpowiednia, wysokiej wagi argumentacja 

Skorzystanie z usług adwokata daje nam większe szanse na pomyślny obrót spraw. Adwokat nie tylko pomoże przeprowadzić kwestie formalne, ale również: 

  • doradzi w wyborze odpowiedniej drogi postępowania
  • będzie służył bezpośrednim wsparciem na posiedzeniu w sprawie rozpoznania wniosku.