Odroczenie wykonania kary

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania wyroku pozbawienia wolności. Nie w każdej sytuacji skazujący wyrok sądu musi oznaczać natychmiastowe zamknięcie w zakładzie karnym. Zdarzają się sytuacje, kiedy wyjątkowe okoliczności mogą spowodować odroczenie wyroku nawet do 3 lat.

Należy jednak podkreślić różnicę, między karą pozbawienia wolności a karą aresztu. Kara aresztu trwa najdłużej 30 dni, podczas gdy kara pozbawienia wolności może trwać o wiele dłużej i czas jej trwania odkreślany jest przez sąd. Odroczenie wyroku dotyczy tylko
i wyłącznie kary pozbawienia wolności. Okoliczności wpływające na odroczenie kary dzielą się na obligatoryjne oraz fakultatywne. Nie wszyscy skazani mogą ubiegać się o odroczenie wyroku.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary

W przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności, sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie tej kary do czasu ustania przeszkody. Orzekanie o odroczeniu wykonania kary musi być poprzedzone powołaniem biegłych lekarzy odpowiednich specjalności. Opinia biegłych powinna zawierać nie tylko stwierdzenie, że skazany cierpi na taką właśnie chorobę, lecz także ocenę, czy umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu albo spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Odroczenie fakultatywne - okoliczności

Odroczenie fakultatywne ma miejsce, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Przesłanki te mają charakter oceny. O tym, czy natychmiastowe wykonywanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, decydować będą konkretne okoliczności, oceniane przez sąd pierwszej instancji w każdym indywidualnym wypadku.

W piśmiennictwie tytułem przykładu, wśród okoliczności, które pociągnęłyby „zbyt ciężkie skutki dla skazanego„, wymienia się m.in.:

 1. zakończenie kuracji leczniczej,
 2. zdanie ważnych egzaminów, kończących cykl nauki
 3. załatwienie bardzo ważnej sprawy majątkowej,
 4. dokończenie ważnej dla skazanego pracy, np. tymczasowej umowy o dzieło, prac polowych, prac związanych z budową domu,
 5. chorobę skazanego inną niż określaną w przesłance obligatoryjnej,
 6. wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki.

Okoliczności “zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego” ilustrowane są w piśmiennictwie przykładami dotyczącymi:

 1. choroby członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany
 2. okresowego pozostawania rodziny skazanego bez środków do życia
 3. wieku lub kalectwa członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, opieki tej zaś nie mogą zapewnić inne osoby
 4. starań skazanego o pozostawienie dzieci pod właściwą opieką lub o umieszczenie chorego członka rodziny w szpitalu itp.

Odroczenie fakultatywne - przepełnienie zakładów karnych i aresztów

Odroczenie fakultatywne stosowane jest w przypadkach, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Przesłanka ta dotyczy, w świetle art. 151 § 2:

 1. skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby jej użycia i nie ma w tym wypadku znaczenia wymiar kary
 2. skazanych w warunkach recydywy
 3. skazanych za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych ( art. 197-203).

Odroczenie fakultatywne - ciąża i dziecko

Odroczenie wyroku może mieć miejsce także w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku kara może zostać odroczona – maksymalnie do momentu gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat. Takie same warunki przysługują osobom, które wychowują samotnie.

Wniosek o odroczenie wykonania kary - pomoc adwokata

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności - uzasadnienie

Prawie wszyscy skazani mogą ubiegać się o odroczenia kary pozbawienia wolności. Jednak pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy tylko i wyłącznie od sądu, który weryfikuje argumentację skazanego, warunki które przedstawia oraz ocenia ich wagę. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają wpływ takie kwestie jak:

 • poprawne sporządzenie wniosku
 • przedłożenie go do sądu odpowiedniej instancji
 • odpowiednia, wysokiej wagi argumentacja 

Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Skorzystanie z usług adwokata daje nam większe szanse na pomyślny obrót spraw. Adwokat nie tylko pomoże przeprowadzić kwestie formalne, ale również: 

 • doradzi w wyborze odpowiedniej drogi postępowania
 • będzie służył bezpośrednim wsparciem na posiedzeniu w sprawie rozpoznania wniosku.