Stwierdzenie nabycia spadku Lubaczów – to procedura sądowa, w której wyniku spadkobierca uzyskuje pełnoprawne poświadczenie na piśmie dotyczące jego prawa do spadku.

Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku nie jest obowiązkiem narzuconym spadkobiercy żadnym przepisem prawnym, jednak jest niezbędne do dalszego gospodarowania spadkiem.

 Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej dotyczącej prawa spadkowego.

Zasady dziedziczenia

Postępowanie spadkowe składa się generalnie z dwóch etapów. 

Pierwsze dotyczy stwierdzenia nabycia spadku – a więc ustalenia kiedy i gdzie zmarł spadkodawca oraz kto, ile i na jakiej postawie (czy na podstawie testamentu, czy zgodnie z zapisami prawa) dziedziczy po zmarłym. W  wyniku tego postępowania sąd ustali udział ułamkowy spadkobierców w spadku.

Drugie postępowanie – o dział spadku – to postępowanie, w którym sąd najpierw ustala co zmarły pozostawił, jaki majątek, a następnie, biorąc pod uwagę postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (a więc ułamki częściowe), dokona zgodny, bądź niezgodny podział fizyczny majątku spadkowego spod spadkobierców. 

Termin do stwierdzenia nabycia spadku

W sytuacji, gdy nie upłynęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy – na rozprawie wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania zostaną zobligowani przez sąd do złożenia oświadczenia, czy spadek po spadkodawcy przyjmują, czy odrzucają. Oświadczenie musi złożyć każdy uczestnik postępowania, a koszt jednego oświadczenia to kwota 100 zł. 

Praktykowane jest, jeżeli dana osoba chce odrzucić spadek, to powinna to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy lub uzyskania informacji o powołaniu jej do dziedziczenia. Najczęściej procedura ta stosowana jest w sytuacji, kiedy przedmiotem spadku są jedynie długi. 

Kancelaria proponuje klientom w sytuacji, kiedy chcą przyjąć spadek po zmarłym, aby poczekać te 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Wówczas, po tym terminie, nie trzeba składać już żadnych oświadczeń, a sąd przyjmuje, iż strony przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Lubaczów

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Lubaczów złożyć może każda osoba, która podejrzewa, że może być uprawniona do dziedziczenia po zmarłym lub posiada interes prawny. Sądem właściwym do złożenia tego wniosku, jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a konkretnie wydział cywilny tego sądu. Procedura rozpoczęta zostaje w momencie przedłożenia wniosku do sądu i ma na celu ustalenie wszystkich spadkobierców oraz charakter ich praw do spadku. Jeżeli żadna z osób posiadających interes prawny do spadku nie złoży takiego wniosku, sąd nie rozpoczyna sprawy o stwierdzenie sprawy z urzędu. 

Czy istnieje jakieś ograniczenie czasowe na sporządzenie wniosku?
Rozpoczęcie procedury stwierdzenia nabycia spadku nie jest ograniczone czasowo. Wniosek może zostać sporządzony i przedłożony do Sądu w dowolnym czasie po śmierci zmarłego, jest dobrowolny i może wynikać tylko z indywidualnych potrzeb spadkobierców lub roszczeń wierzycieli. 

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

We wniosku należy zamieścić imię i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, aktualny adres. Oprócz danych wnioskodawcy znaleźć muszą się imiona i nazwiska oraz aktualne adresy wszystkich uczestników postępowania. W treści wniosku należy wskazać, kiedy spadkodawca urodził się oraz gdzie i kiedy zmarł ze wskazaniem, czy miejsce zgonu było jego ostatnim adresem zamieszkania. W dalszej części wniosku należy wskazać stan cywilny (czy w momencie śmierci spadkodawca był/-a wdowcem/wdową, rozwodnikiem/rozwódką, czy pozostawał/-a w związku małżeńskim) oraz wskazać najbliższą rodzinę powołaną do dziedziczenia z mocy ustawy. Najważniejszą częścią wniosku jest wskazanie, czy spadkodawca pozostawił ważny testament, czy takiego testamentu fizycznie nie ma. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu lub sporządzony przez niego testament jest nieważny, sąd ustala, iż najbliższa rodzina spadkodawcy nabędzie spadek na podstawie przepisów prawa (z ustawy).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy sporządzić w takiej ilości jednakowych kopii, aby była ona równa ilości uczestników postępowania + jedna dodatkowa kopia dla sądu. Uczestnikami postępowania określamy wszystkich spadkobierców, których prawo do dziedziczenia określa ustawa lub testament.
Każda składana do sądu kopia musi zostać podpisana własnoręcznie przez wnioskodawcę.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • akt małżeństwa (jeżeli małżonek spadkodawcy żyje) lub akt zgonu małżonka,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa każdej kobiety, która jest uczestnikiem postępowania,
  • skrócony odpis aktu urodzenia kobiet niezamężnych,
  • skrócony odpis aktu urodzenia każdego mężczyzny, który jest uczestnikiem postępowania,
  • oryginał testamentu lub wypis z oryginału testamentu, jeżeli został sporządzony,
  • kopie testamentu w ilości odpowiadającej ilości uczestników,
  • oświadczenia o przyjęciu spadku, jego odrzuceniu lub zrzeczeniu się dziedziczenia – w ilości kopii równej ilości uczestników.

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku opłata

Koszt złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to kwota 100zł + 5 zł na wpis do rejestru dziedziczenia. 
Opłata ta dotyczy sprawy spadkowej po 1 spadkodawcy. W jednym postępowaniu Sąd może określić prawa spadkowe po więcej niż jednym spadkodawcy, wtedy koszt adekwatnie zwiększa się o 100zł od kolejnego spadkodawcy. 

Opłatę za złożenie wniosku i rozpoczęcie postępowania można uiścić na 2 sposoby: w kasie sądu, do którego składamy wniosek lub przelewem na konto sądu.

Adwokat Stwierdzenie nabycia spadku Lubaczów - cennik

Koszty pomocy prawnej adwokata w sprawach o stwierdzeniu nabycia spadku uzależnione są od: charakteru postępowania oraz nakładu czasu pracy prawnika. Bardzo często w sprawach, w których dochodzi do dziedziczenia testamentowego, uczestnicy postępowania kwestionują testament, stąd postępowanie sądowe jest dłuższe.

stwierdzenie nabycia spadku i co dalej ?

Stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy i najłatwiejszy krok, jaki możemy wykonać rozpoczynając procedurę spadkową. Co jednak robić dalej, gdy już je uzyskamy?

W każdej sprawie będzie to decyzja indywidualna. Dalsze postępowanie zależy od ilości osób, które zostaną uprawnione do spadku.
– W sytuacji, gdy spadkobierca jest jedynym dziedziczącym, większa część formalności została już wykonana. Po uzyskaniu dokumentów o stwierdzeniu nabycia spadku należy jeszcze złożyć oświadczenie o uzyskaniu praw spadkowych w urzędzie skarbowym. Jeżeli spadkobierca zgłosi spadek do opodatkowania w ciągu 1 roku od daty zgonu spadkodawcy, wtedy będzie zwolniony z podatku. W przeciwnym wypadku naliczany jest podatek.

– Gdy spadkobierców jest więcej, sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga podjęcia kolejnych kroków, takich jak dział spadku lub wszczęcie procedury o zapłatę zachowku.

sądowe stwierdzenie nabycia spadku a urząd skarbowy

Nabycie prawa do spadku należy obowiązkowo zgłosić do urzędu skarbowego w terminie najpóźniej 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli procedura stwierdzenia nabycia spadku przeprowadzona została u notariusza, termin 6 miesięcy liczy się od dnia zarejestrowania aktu notarialnego.   
W urzędzie skarbowym należy złożyć druk SD- Z2.