Pomoc pokrzywdzonemu na terenie Rzeszowa i okolic – to jedna z usług, jakie świadczy moja Kancelaria Adwokacka. Kodeks postępowania karnego stanowi, że pokrzywdzonym jest każdy, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W przypadku, gdy stałeś się osobą pokrzywdzoną, będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Od tej chwili przysługuje Ci szeroki katalog uprawnień i obowiązków. 

Pomoc pokrzywdzonym rzeszów​

Postępowanie karne to proces, który nie dla każdego rządzi się jasnymi prawami. Warto sięgnąć po wsparcie osoby kompetentnej, która zna tajniki postępowania karnego i pomoże nam podjąć właściwą i słuszną decyzję. Taką osobą jest właśnie adwokat, który może nam pomóc w takich kwestiach jak:

 • sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • odwołanie się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożyć zażalenie na bezczynność, jeżeli w określonym prawnie terminie nie zostałeś powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia
 • zapoznanie się  z materiałami toczącego się postępowania
 • branie udziału we wszystkich możliwych czynnościach postępowania karnego jak przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego oraz w przesłuchaniu Ciebie jako pokrzywdzonego
 • reprezentowanie Twojego interesu w sprawie karnej, jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego  
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • składanie wniosków o przeprowadzeniu dowodów, wniosku o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego dla oskarżonego
 • reprezentowanie na rozprawie na etapie sądowym.

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Prawa

Pokrzywdzony ma prawo do:

 • złożenia wniosku o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia np. wniosku dotyczącego przesłuchania świadka lub dopuszczenia opinii biegłego,
 • udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie,
 • dostępu do akt sprawy i sporządzania odpisów oraz kopii,
 • złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa/dochodzenia,
 • złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,
 • złożenia zażalenia na postanowienie o umorzenia śledztwa/dochodzenia oraz złożenia zażalenia na bezczynność,
 • udziału w rozprawie, jeżeli się stawi i pozostanie na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek,
 • udziału w posiedzeniach,
 • uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym,
 • skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie mówi po polsku albo jest głuchy lub niemy,
 • skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika takiego jak adwokat, czy radca prawny,
 • złożenia wniosku o jawność rozprawy w sprawach o pomówienie lub znieważenie,
 • zawiadomienia o powołaniu biegłego oraz udziału w przesłuchaniu i zapoznania z jego opinią.

Obowiązki

Oprócz praw, jako pokrzywdzony w sprawie karnej, masz też pewne obowiązki. Są nimi w szczególności:

 • obowiązek stawiania się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
 • informowanie organu procesowego o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub przebywania. W przypadku niezawiadomienia, pisma wysłane pod ostatnio wskazanym adresem uważa się za doręczone.
 • jeżeli karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia, musi poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym. 
 • w przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, sąd lub prokurator może zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa.

JAK WYGLĄDA POMOC ADWOKATA DLA POKRZYWDZONEGO?

Adwokat może pomóc Ci w takich kwestiach jak:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • zapoznanie się z materiałami toczącego się postępowania,
 • branie udziału we wszystkich możliwych czynnościach postępowania karnego, takich jak przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego oraz w przesłuchaniu Ciebie jako pokrzywdzonego,
 • reprezentowanie Twojego interesu w sprawie karnej, jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia,
 • składanie wniosków o przeprowadzeniu dowodów, wniosku o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego dla oskarżonego. 
 • sporządzi odwołanie się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożyć zażalenie na bezczynność, jeżeli w określonym prawnie terminie nie zostałeś powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia.

Jaki jest koszt pomocy adwokata w sprawie karnej?

Koszt usług adwokackich nie jest jednoznaczny,  koszty wsparcia adwokata w sprawach z zakresu prawa karnego ustalane są indywidualnie. Możemy jednak jasno odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na całkowity koszt usług. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej 
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • sporządzenie apelacji w sprawie karnej.