Pomoc pokrzywdzonemu na terenie Rzeszowa i okolic – to jedna z usług jakie świadczy nasza Kancelaria Adwokacka. Kodeks postępowania karnego stanowi, że pokrzywdzonym jest każdy, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W przypadku, gdy stałeś się osobą pokrzywdzoną, będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem. Od tej chwili przysługuje Ci szeroki katalog uprawnień i obowiązków. Należy pamiętać, że pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego. Nie jest zaś stroną postępowania sądowego, którego to stroną może zostać, jeśli uzyska status oskarżyciela subsydiarnego albo oskarżyciela prywatnego.

Pomoc pokrzywdzonym rzeszów

Postępowanie karne to proces, który nie dla każdego rządzi się jasnymi prawami. Warto sięgnąć po wsparcie osoby kompetentnej, która zna tajniki postępowania karnego i pomoże nam podjąć właściwą i słuszną decyzję. Taką osobą jest właśnie adwokat, który może nam pomóc w takich kwestiach jak:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • odwołanie się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożyć zażalenie na bezczynność, jeżeli w określonym prawnie terminie nie zostałeś powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia
 • zapoznanie się  z materiałami toczącego się postępowania
 • branie udziału we wszystkich możliwych czynnościach postępowania karnego jak przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego oraz w przesłuchaniu Ciebie jako pokrzywdzonego
 • reprezentowanie Twojego interesu w sprawie karnej, jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • składanie wniosków o przeprowadzeniu dowodów, wniosku o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego dla oskarżonego
 • reprezentowanie na rozprawie na etapie sądowym

   

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Prawa

Pokrzywdzony ma prawo do:

 • złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,
 • umorzenia śledztwa/dochodzenia oraz złożenia zażalenia na bezczynność,
 • złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa/dochodzenia,
 • złożenia wniosku o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia np. wniosku dotyczącego przesłuchania świadka lub dopuszczenia opinii biegłego,
 • udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie,
 • dostępu do akt sprawy i sporządzania odpisów oraz kopii,
 • udziału w rozprawie, jeżeli się stawi i pozostanie na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek,
 • udziału w posiedzeniach,
 • uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym,
 • skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie mówi po polsku albo jest głuchy lub niemy,
 • skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika takiego jak adwokat, czy radca prawny,
 • złożenia wniosku o jawność rozprawy w sprawach o pomówienie lub znieważenie,
 • zawiadomienia o powołaniu biegłego oraz udziału w przesłuchaniu i zapoznania z jego opinią.

Obowiązki

Oprócz praw, jako pokrzywdzony w sprawie karnej, masz też pewne obowiązki. Są nimi w szczególności:

 • Obowiązek stawiania się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
 • Jeżeli karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia, musi poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, sąd lub prokurator może zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa.
 • Informowanie organu procesowego o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub przebywania. W przypadku niezawiadomienia, pisma wysłane pod ostatnio wskazanym adresem uważa się za doręczone.

JAK WYGLĄDA POMOC ADWOKATA DLA POKRZYWDZONEGO?

Adwokat może pomóc nam w takich kwestiach jak:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • odwołanie się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożyć zażalenie na bezczynność, jeżeli w określonym prawnie terminie nie zostałeś powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia,
 • zapoznanie się z materiałami toczącego się postępowania,
 • branie udziału we wszystkich możliwych czynnościach postępowania karnego, takich jak przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego oraz w przesłuchaniu Ciebie jako pokrzywdzonego,
 • reprezentowanie Twojego interesu w sprawie karnej, jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia,
 • składanie wniosków o przeprowadzeniu dowodów, wniosku o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego dla oskarżonego.

Jaki jest koszt pomocy adwokata w sprawie karnej

Koszt usług adwokackich nie jest jednoznaczny,  koszty wsparcia adwokata w sprawach z zakresu prawa karnego ustalane są indywidualnie. Możemy jednak jasno odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na całkowity koszt usług. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej 
 • Sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • Sporządzenie apelacji w sprawie karnej