Dziedziczenie Lubaczów

Dziedziczenie Lubaczów – aby ustalić, kto i w jakich częściach dziedziczy po danym spadkodawcy oraz kto otrzymał zapis windykacyjny można zwrócić się również do notariusza. W przeciwieństwie do postępowania przed sądem akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez notariusza niezależnie od tego, gdzie znajdowało się miejsce ostatniego stałego pobytu spadkodawcy.

Zasady dziedziczenia reguluje gałąź prawa zwana prawem spadkowym. Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch oferuje profesjonalną pomoc w zakresie prawa spadkowego. Zapraszamy do kontaktu.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony, jeśli spadkobiercy złożą zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Wcześniej jednak należy spisać protokół dziedziczenia.

Przy spisaniu protokołu dziedziczenia muszą uczestniczyć wszystkie osoby, które mogą zostać spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi, jak również osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Notariusz nie może podejmować czynności, które zmierzają do ustalenia kręgu spadkobierców. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza się na podstawie oświadczeń o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub też dziedziczyłyby wraz z nimi oraz o znanych testamentach spadkodawcy lub ich braku. 

Do obowiązków notariusza należy dokonanie wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Następuje to niezwłocznie po jego sporządzeniu poprzez wprowadzenie (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. 

Zasady dziedziczenia

Postępowanie spadkowe składa się generalnie z dwóch etapów. 

Pierwsze dotyczy stwierdzenia nabycia spadku – a więc ustalenia kiedy i gdzie zmarł spadkodawca oraz kto, ile i na jakiej postawie (czy na podstawie testamentu, czy zgodnie z zapisami prawa) dziedziczy po zmarłym. W  wyniku tego postępowania sąd ustali udział ułamkowy spadkobierców w spadku.

Drugie postępowanie – o dział spadku – to postępowanie, w którym sąd najpierw ustala co zmarły pozostawił, jaki majątek, a następnie, biorąc pod uwagę postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (a więc ułamki częściowe), dokona zgodny, bądź niezgodny podział fizyczny majątku spadkowego spod spadkobierców. 

Dziedziczenie Rzeszów - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe jest jednym ze sposobów dziedziczenia (obok dziedziczenia testamentowego). Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w dwóch przypadkach po pierwsze gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub po drugie gdy żadna z osób, które powołał w testamencie do spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego?

Istnieje 6 grup osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego:

  1. małżonek i dzieci spadkodawcy (jeżeli dziecko zmarło przed otwarciem spadku, to w jego miejsce wchodzą jego zstępni);
  2. małżonek oraz rodzice spadkodawcy (gdy spadkodawca w momencie śmierci nie był w związku małżeńskim, to rodzice spadkodawcy są wyłącznymi spadkobiercami; spadkobiercami mogą być także sam małżonek albo sami rodzice);
  3. małżonek oraz rodzeństwo spadkodawcy i zstępni tego rodzeństwa (możliwe jest tak ze dziedziczenie wyłącznie przez rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa);
  4. dziadkowie spadkodawcy (ewentualnie zstępni dziadków);
  5. pasierbowie, czyli dzieci małżonka spadkodawcy, ale pod warunkiem, że w momencie otwarcia spadku ich rodzice już nie żyją;
  6. gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa, jeśli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić albo miejsce to znajdowało się za granicą.

Każda kolejna grupa osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego wchodzi w grę wtedy, kiedy brak jest osób uprawnionych do dziedziczenia z grupy poprzedniej.

Dziedziczenie Rzeszów - ustawowe, testamentowe - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch

Dziedziczenie ustawowe Lubaczów

Kodeks cywilny – reguluje kolejność powołania do spadku z ustawy. W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Analogiczną zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (zstępni to: dzieci, wnuki, prawnuki itd.).

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy, prawo do spadku przypada na małżonka i rodziców. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Gdy ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

W sytuacji gdy nie ma zstępnych i małżonka spadkodawcy, spadek całościowa przypada jego rodzicom w częściach równych. W momencie gdy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przechodzi na rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Dziedziczenie Rzeszów - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch - zasady dziedziczenia

Dziedziczenie testamentowe

Testament pozwala na rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Dziedziczenie testamentowe polega na przekazaniu spadku na podstawie testamentu spisanego przez spadkodawcę przed jego śmiercią.  Ma do tego prawo każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), Odwołanie testamentu może nastąpić w każdej chwili jak i jego poszczególnych postanowień.

Spadkodawca może sporządzić nowy testament, Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Przeczytaj więcej o prawie spadkowym.