areszt tymczasowy - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch Rzeszów - Lubaczów

Areszt tymczasowy – jest to najbardziej dolegliwy środek przymusu stosowany wobec podejrzanego, ale jednocześnie najbardziej skutecznie realizujący funkcję, jaką jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.

Areszt tymczasowy może zabezpieczyć tok postępowania karnego wobec osoby, która nie posiada miejsca pobytu w Polsce lub takiej, której grozi surowa kara (przy zbrodniach i najcięższych przestępstwach) lub też pojawia się obawa, że dana osoba popełni ciężkie przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu. Pamiętajmy jednak, że tymczasowe aresztowanie to jeszcze nie wyrok. Areszt to jedynie środek zapobiegawczy, a nie kara.

kiedy stosujemy tymczasowy areszt

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania karnego, tymczasowe aresztowanie możemy stosować zasadniczo wówczas gdy:

  • zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania,
  • uzyskane w toku sprawy wykazują z dużym prawdopodobieństwem, że oskarżony (lub podejrzany) dopuścił się przestępstwa,
  • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
  • istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,
  • oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat albo którego sąd I instancji skazał na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, wówczas potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu karą,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

areszt tymczasowy na 3 miesiące

Dzień zatrzymania jest dniem, od którego liczy się okres tymczasowego aresztowania  (art. 265 kpk). W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeśli w trakcie postępowania okaże się że zaistniały jakieś szczególne okoliczności, na skutek których nie można zakończyć postępowania w danym terminie – na wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, jeśli taka potrzeba zachodzi,  może wydłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć dwunastu miesięcy.

areszt tymczasowy ile trwa?

W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie określonym powyżej. Wówczas prokurator prowadzący sprawę składa wniosek do sądu, który będzie właściwy w pierwszej instancji do rozpoznania danej sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania. Pamiętać należy, iż okres ten za każdym razem nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Łącznie okres stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Sąd stosując tymczasowe aresztowanie oznacza okres na jaki ten środek został zastosowany i do kiedy. Pamiętać należy, iż okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania (data i godzina).

areszt tymczasowy uchylenie

Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania można złożyć zażalenie – jedyny środek odwoławczy mogący wzruszyć decyzję sądu pierwszej instancji. Zażalenie na aresztowanie powinno być wniesione przez obrońcę osoby aresztowanej.
Należy pamiętać, że tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Stosując tymczasowe aresztowanie sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie, określonego poręczenia majątkowego. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, złożony najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu, sąd może przedłużyć termin złożenia poręczenia.

Jak wygląda areszt tymczasowy?

Gdy osoba tymczasowo aresztowana zostanie osadzona w areszcie, ma prawo zawiadomić o miejscu aktualnego swojego pobytu najbliższą osobę lub organizację, stowarzyszenie oraz swojego obrońcę. Gdy osoba tymczasowo aresztowana ma status cudzoziemca, powinna zawiadomić odpowiedni konsularny urząd lub dyplomatyczne przedstawicielstwo – jeśli nie ma urzędu konsularnego. W oparciu o art. 212c § 1 kkw, tymczasowo aresztowanego musi przejść badania osobopoznawcze, w zakresie niezbędnym by zapobiec wzajemnej demoralizacji tymczasowo aresztowanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w areszcie.

Tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej z takich samych uprawnień, jakim podlega skazany, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego – poza kilkoma wyjątkami. Nie podlega on również żadnym specjalnym ograniczeniom, niż te, które są niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, utrzymania porządku i bezpieczeństwa w areszcie śledczym.

Pomoc tymczasowo aresztowanym i zatrzymanym

W sytuacji, gdy zostałeś tymczasowo aresztowany lub zatrzymany, czas zdecydowanie działa na Twoją niekorzyść. Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Kopciucha od lat zajmuje się sprawami karnymi i pomocą tymczasowo aresztowanym oraz zatrzymanym. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy oraz do kontaktu.