Jeśli jesteś osobą skazaną na karę pozbawienia wolności wyrokiem sądu I instancji i myślisz, że wszystko już przegrane – to jesteś w błędzie, masz bowiem prawo się do tego wyroku odwołać. W naszym kraju wszystkie sprawy karne są prowadzone na zasadzie dwuinstancyjności. W praktyce strona niezadowolona z orzeczenia pierwszej instancji, ma prawo zastosować środek odwoławczy do organu drugiej instancji. Na złożenie do sądu wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie go wraz z orzeczeniem strona ma 7 dni od ogłoszenia wyroku. Na złożenie apelacji natomiast przysługuje okres 14 dni od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

W przypadku gdy żadna ze stron nie zaskarżyła wyroku w terminie lub też wyrok został wydany już w II instancji (z uwagi na wniesioną apelację) – Twój wyrok będzie wówczas prawomocny (tzn. nie przysługuje do niego środek odwoławczy.

W przypadku gdy osoba została tymczasowo aresztowana, powinna sama bez przymusu stawić się w zakładzie karnym – zazwyczaj po uprzednim wezwaniu do odbycia kary. W takim wezwaniu zawarta jest informacja o terminie i miejscu stawiennictwa, oraz o dokumencie stwierdzającym tożsamość danej osoby. Kiedy osoba nie wstawi się, stosowane jest przymusowe doprowadzenie osoby do zakładu karnego. W niektórych wypadkach sąd może polecić doprowadzenie skazanego do zakładu karnego bez uprzedniego wezwania do odbycia kary.

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny pozwala na odbycie kary, będąc na wolności. Jest on uwarunkowany pewnymi ograniczeniami, jednakże skazany nie jest całkowicie wyeliminowany ze społeczności. Odpowiednie organy są w stanie kontrolować przebywanie przez skazanego we wskazanym przez sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary. Uznaje się, iż tego typu kontrola ma pozytywny wpływ na skazanego i jest korzystną dla niego alternatywą dla kary pozbawienia wolności, zwłaszcza krótkoterminowej. 

Aby skazanemu zostało udzielone rzeczone zezwolenie, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • osoba została skazana na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku
 • przestępstwo, na podstawie którego nastąpiło skazanie, nie zostało dokonane w warunkach multirecydywy
 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
 • w przypadku skazanego, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary w zakładzie karnym – jeżeli stopień demoralizacji oraz względy bezpieczeństwa oraz inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie zamkniętym
 • w przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym – jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego

 

okoliczności umożliwiające odroczenie kary

Istnieją pewnie okoliczności, które pozwalają na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, lub też na jej przerwę w wykonaniu. Dzieje się tak w określonych przypadkach, są to głównie sytuacje w których to, niezwłoczne pozbawienie wolności doprowadziło by do szczególnie negatywnych konsekwencji – dla osoby skazanej czy też dla jej rodziny. 

Do przesłanek, które pozwalają na ubieganie się o odroczenie wykonywanej kary zaliczamy:

 • choroby psychiczne które nie pozwalają na odbycie kary
 • ciąża
 • ciężka choroba, która też utrudni odbycie kary
 • samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • wystąpienie wobec skazanego lub jego rodzinny ciężkich konsekwencji pozbawienia wolności
Istnieją przypadki, kiedy to sąd orzeka odroczenie wykonania kary. Dzieje się tak gdy liczba skazanych w zakładzie karnym zostaje przekroczona w skali kraju w stosunku do ogólnej pojemności tych zakładów. 

Jak wygląda pomoc adwokata dla skazanego?

Warto mieć na uwadze fakt, iż istnieją w prawie karnym odpowiednie instytucje, które są w stanie pomóc skazanemu, Niezbędne jest wówczas sporządzenie wniosku, który musi być poprawnie wypełniony i napisany. Tutaj pomoc adwokata jest niezbędna, jeśli chcemy aby wniosek był profesjonalnie przygotowany. Skorzystanie z usług adwokata daje nam większe szanse na pomyślny obrót spraw. Adwokat bowiem pomoże nam:

 • prawidłowo sporządzić wniosek
 • wnieść wniosek do odpowiedniego sądu
 • zgłosić odpowiednie wnioski dowodowe
 • pomoże w odroczeniu wykonywania kary
 • w wyborze odpowiedniej drogi postępowania
 • w kontakcie z osobą osadzoną jako obrońca bez ograniczeń przewidzianych dla pozostałych osób
 • będzie służył bezpośrednim wsparciem na posiedzeniu w sprawie rozpoznania wniosku

Wykaz instytucji udzielających pomocy prawnej