Adwokat Rozwód Lubaczów - kancelaria adwokacka

Adwokat Rozwód Lubaczów – rozwód to prawne zakończenie małżeństwa przez sąd na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Obok śmierci jednego z małżonków oraz unieważnienia małżeństwa jest jednym z trzech sposobów rozwiązania małżeństwa. Pytania: „Jak sporządzić pozew rozwodowy? Gdzie go złożyć? Czy i jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy? Jak długo trwa rozwód? Czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez? Jak podzielić opiekę nad dziećmi?” rodzą wiele wątpliwości. Rozwód regulowany jest Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Dynamika rozwodów w Polsce gwałtownie rośnie, a z roku na rok spraw rozwodowych odbywa się coraz więcej.

Należy pamiętać, że aby nastąpiło rozwiązanie małżeństwa przez rozwód zgodnie z polskimi przepisami musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli ten warunek nie został spełniony sąd nie orzeknie rozwodu, nawet gdy małżonkowie wspólnie tego żądają. Zaistniałe fakty, takie jak: zdrada, przemoc domowa czy alkoholizm jednego z małżonków nie stanowią wystarczającego powodu do orzeczenia rozwodu, a są jedynie przesłanką warunkująca ewentualną winę małżonka.

Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących rozwodów.

KIEDY MOGĘ WNIEŚĆ POZEW O ROZWÓD?

Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za trwały i zupełny, gdy dojdzie do zerwania między nimi więzi:

 • społecznych – do uznania, że między małżonkami brak wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, czy utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla wspólnoty małżeńskiej. W praktyce zazwyczaj oznacza to, że małżonków nie łączy więź duchowa, gdy nie łączy ich uczucie miłości. Jeżeli choćby jedno z małżonków nie darzy tym uczuciem drugiego, brak jest między nimi więzi duchowej. 
 • duchowych – rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny dopiero wówczas, gdy wszelkie więzy łączące małżonków zostają zerwane, a więc wtedy, gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować. Nie można tego powiedzieć o małżeństwie, w którym małżonkowie obcują ze sobą cieleśnie. W takim wypadku istnieje między małżonkami co najmniej jeden element pożycia małżeńskiego, który nie uległ rozpadowi. Nie można zatem wówczas ustalić zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego – i to nawet wtedy, gdyby poza tym pożycie małżonków zostało zerwane. Sad zobligowany jest do ustalenia, kiedy uczycie łączące małżonków wygasło, a także kiedy zaprzestali współżycia fizycznego. 
 • gospodarczych (ekonomicznych) – zazwyczaj przejawia się tym, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, czyli jeden z małżonków wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego domu czy mieszkania i żyje w oddzielnym miejscu. O istnieniu więzi gospodarczej nie świadczy to, że małżonkowie zamieszkują pod wspólnym dachem. 

W sytuacji gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu (małżonkowie mieszkają razem) sąd jest gotowy orzec rozwód, gdy dwie pozostałe przesłanki rozwodu zostały spełnione, a wspólne mieszkanie zostało wywołane szczególnymi okolicznościami związanymi z sytuacją ekonomiczną małżonków (tzn. żadne z nich nie ma sposobności, by podjąć zamieszkanie gdzie indziej).

Natomiast sąd, badając trwałość rozkładu pożycia, ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był „długotrwały”.

W jakim przypadku sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

 • Jeżeli małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci, których dobro mogłoby ucierpieć wskutek takiej decyzji. 
 • Kiedy rozwód byłby sprzeczny z zasadami życia społecznego. 
 • Kiedy rozwód wiązałaby się z rażącą krzywdą dla drugiego małżonka. 

Pozew o rozwód Lubaczów - co powinien zawierać?

Pozew o rozwód musi zawierać określone elementy. Jedną z nich jest podanie przyczyny rozwodu, a mogą to być: alkoholizm, zdrada, agresja, uzależnienia i inne. Wymaga to dokładnej analizy sytuacji, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Następnie należy ustalić podział majątku, a więc na początek określić, co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków, a następnie ustalić podział. Ważnym aspektem do określenia jest także ustalenie, kto z rodziców będzie sprawował władzę rodzicielską oraz na jakich warunkach będzie się kontaktował z dzieckiem drugi z rodziców. Na rozprawie rozwodowej ustala się także wysokość alimentów i warto dokładnie przeanalizować potrzeby dziecka. Alimenty mogą także być wypłacane byłemu małżonkowi, który na skutek rozwodu znajdzie się w niedostatku lub jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu. W pozwie ustala się także, czy wnosi się o rozwód z orzekaniem o winie lub bez.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najbardziej popularną formą rozwodu. Decydując się na rozwód bez orzekania, mamy pewność, że postępowanie rozwodowe nie będzie zbyt długie.  Sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. 

Pisząc pozew bez orzekania o winie, pamiętajmy o takich aspektach, jak:

 • dokładne wskazanie kto jest pozwanym a kto powodem,
 • zawarcie uzasadnienia – powód postępowania rozwodowego,
 • jeśli w małżeństwie są dzieci, obligatoryjnie należy poruszyć także: 

– przy kim mają pozostać dzieci po rozwodzie? 

– czy sąd ma orzec alimenty na rzecz małoletniego dziecka (czy wnioskujący wnosi o zasądzenie alimentów z podaniem kwoty i terminu jej przekazania?), 

– kwestia władzy nad dziećmi: czy pozywający wnosi o powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiej stronie lub wnosi o pozostawienie władzy rodzicielskiej obu stronom?

– ustalenie ewentualnych kontaktów małżonka, przy którym nie ma dzieci (widzenia),

 • dodanie niezbędnych załączników – odpis aktu małżeńskiego, aktu urodzenia, zaświadczenia o zarobkach powoda oraz pozwanego, odpis pozwu oraz załączników.
Rozwód Rzeszów -Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch - pomoc przy rozwodach
Rozwód Rzeszów - pomoc przy rozwodach - Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch

Rozwód z orzekaniem o winie

W świetle prawa, jeśli decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, sąd musi ustalić, na którym z małżonków ciąży odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego, a także dość szczegółowej oceny. Trzeba mieć na uwadze, że przy rozwodzie z orzekaniem o winie należy przedstawić dowody na wykazanie winy współmałżonka –  między innymi możemy przesłuchać świadków, co pochłania sporo czasu i wydłuża postępowanie sądowe. 

Zawinione przyczyny rozwodu

Wśród zawinionych przyczyn rozwodu możemy wymienić:

 • alkoholizm (to najczęstsza przyczyna rozwodu),
 • porzucenie małżonka – mówimy tutaj o trwałym opuszczeniu małżonka np. z uzasadnionej przyczyny, jaką jest przemoc,
 • zdrada – w wymiarze fizycznym,
 • agresja – zarówno fizyczna, jak i psychiczna,
 • odmowa współżycia – jeśli nie posiada uzasadnienia w postaci np. choroby, również może stanowić o winie,
 • groźba,
 • brak wzajemnej pomocy – wszelkie sytuacje, gdy jeden małżonek odmawia drugiemu pomocy mimo ciążącego na nim obowiązku, np. wyjeżdża do pracy za granicę i nie przesyła środków na utrzymanie rugiej strony opiekującej się małymi dziećmi.

Gdzie złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje ?

Miejsce złożenia pozwu o rozwód to sąd okręgowy, właściwy z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, nawet w sytuacji gdy jedno z nich dalej tam przebywa. Jeśli natomiast każdy z małżonków podjął zamieszkanie gdzie indziej, wówczas właściwy jest sąd okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. 

Opłata za wniesienie pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Indywidualnie natomiast są ustalane koszty pomocy adwokata w danej kancelarii.

Co w sytuacji gdy otrzymałem pozew o rozwód?

W ciągu 2 tygodnie musisz złożyć do Sądu odpowiedź na pozew o rozwód  – liczone od dnia, w którym faktycznie dostałeś pozew. 

Odpowiedź na pozew musi zawierać kolejne kwestie:

Jeśli macie dzieci, Sąd obligatoryjnie zapyta także:

 • przy kim mają pozostać dzieci po rozwodzie
 • czy sąd ma orzec alimenty na rzecz małoletniego dziecka (wnosisz o zasądzenie alimentów z podaniem kwoty i terminu jej przekazania),
 • kwestia władzy nad dziećmi: czy wnosisz o powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiej stronie lub wnosimy o pozostawienie władzy rodzicielskiej obu stronom
 • ustalenie ewentualnych kontaktów małżonka, przy którym nie ma dzieci z dziećmi (widzenia).

Adwokat rozwód Lubaczów - Krzysztof kopciuch

Powierzając nam swoją sprawę rozwodową, możesz zyskać:

 • pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę, 
 • wskazania kilku wariantów prowadzenia sprawy,
 • bieżące informowanie o czynnościach podejmowanych w procesie,
 • możliwość konsultacji osobistych i telefonicznych w trakcie postępowania,
 • profesjonalne przygotowanie pism sądowych, które będą konsultowane z Tobą,
 • reprezentację przed sądami.

ile się czeka na rozwód w Lubaczowie?

Odnośnie czasu trwania rozwodu nie ma tu żadnej reguły. Każdy rozwód to sprawa bardzo indywidualna a optymistyczny wariant – czyli rozwód po pierwszej rozprawie, nie zawsze dochodzi do skutku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do zasad swojego rozstania to najprawdopodobniej sąd orzeknie rozwód na pierwszej rozprawie i całe postępowanie trwa wtedy maksymalnie kilka miesięcy. W przypadku rozwodu z winy i zaawansowanego konfliktu małżonków może potrwać nawet kilka lat.

Kluczowe są tutaj bardzo indywidualne okoliczności konkretnej sprawy, dlatego zdecydowanie warto wesprzeć się pomocą dobrego adwokata.

Adwokat od rozwodu Lubaczów - cennik

Koszty w przypadku rozwodu są ustalane indywidualnie z adwokatem. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne i wprowadziłoby nie jedną osobę w błąd. Cena bowiem zależy od 

 • charakteru sprawy
 • nakładu pracy i czasu adwokata
 • od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy też nie

Stała opłata 600 zł – to opłata za wniesienie pozwu o rozwód.

Jak przygotować się do spotkania z adowkatem w sprawie rozwodu?

Wielu klientów w trakcie telefonicznej rozmowy i umawiania się na spotkanie zadaje to pytanie. Z pewnością skonkretyzowanie pewnych faktów z życia małżeńskiego w formie pisemnej pozwoli nam ułatwić i maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. Warto zatem przygotować na wizytę: