Odszkodowania Lubaczów

Odszkodowania Lubaczów – odszkodowania to jedna z profesji naszej kancelarii, która zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją klientów w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń wynikających z różnych rodzajów odszkodowań.

Duże doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno jako pełnomocnik jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych, jak i pełnomocnik poszkodowanych, sprawia, iż interes klientów jest priorytetem w sprawach o zadośćuczynienie jak i o odszkodowanie. 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Odszkodowania Rzeszów - dobry adwokat - Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch

Odszkodowanie Lubaczów - kogo dotyczy?

Do spraw prowadzonych przeze mnie w Kancelarii należy zaliczyć: 

 • sprawy dotyczące błędu medycznego lub błędu lekarskiego,
 • sprawy odnoszące się do wypadku drogowego lub szkody komunikacyjnej,
 • sprawy dotyczące złamań na wskutek poślizgnięcia,
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • pomoc prawną przy odszkodowaniach majątkowych.
Z pewnością każdy z nas ma doświadczenia z jednym z powyższych zdarzeń, jeśli nie osobiście, to u bliskich czy znajomych. Bez wątpienia, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, pomoc adwokata będzie niezbędna. W praktyce niestety wielu poszkodowanych samodzielnie zgłasza szkodę oraz dochodzi roszczeń z tytułu odszkodowania. Często poszkodowani zgadzają się na warunki zawarte w ugodzie zaproponowanej przez ubezpieczyciela, nie zdając sobie jednocześnie sprawy, ile można stracić nie korzystając z drogi sądowej. Zawsze warto wcześniej skorzystać z porady specjalisty i upewnić się, czy sprawa kwalifikuje się do postępowania sądowego. Co ważne, sąd może obciążyć stronę przegraną poniesionymi kosztami przez przeciwną stronę – również kosztami zastępstwa adwokackiego.

Dobry adwokat odszkodowania Lubaczów

Sprawy dotyczące odszkodowań to trudna i skomplikowana materia. Potrzebna jest zarówno znajomość konkretnych przepisów prawa, jak i zdolność do ich analizy pod kątem własnego interesu. Tutaj liczy się wiedza, ale i kompetencje oraz umiejętności. Pierwszy krok, jaki powinniśmy zrobić, to sprawdzić najpierw, czy adwokat, którego wybraliśmy, zajmuje się sprawami odszkodowawczymi. Pamiętajmy również, żeby omijać kancelarie windykacyjne oraz odszkodowawcze, których nie prowadzą adwokaci, ponieważ dążą one jedynie do uzyskania jak najszybciej minimalnego odszkodowania przy jak największej dla nich prowizji. W tych firmach odszkodowawczych (uwaga: to nie są kancelarie adwokackie) nie możemy liczyć na fachową wiedzę i profesjonalizm. Takie firmy nie skupiają się na indywidualnym podejściu do klienta. 

Dobry prawnik powinien w jasny i prosty sposób wyjaśnić wszelkie zagadnienia związane ze sprawą językiem przystępnym dla klienta. Warto na spotkaniu z adwokatem zadawać dużo pytań, by rozwiać wszystkie niezrozumiałe kwestie i wątpliwości. Pamiętajmy również, że doświadczenie kancelarii adwokackiej to podstawa, aby działania były skuteczne i przyniosły dla nas zamierzony efekt. Warto zatem, aby wybór adwokata od spraw odszkodowawczych był bardzo przemyślany. Mogą być pomocne tutaj opinie znajomych, osób polecających sprawdzoną kancelarię adwokacką, z którą dobrze wspominają współpracę. Warto wcześniej zrobić wywiad, by skorzystać z usług naszej kancelarii. Kancelaria Krzysztofa Kopciucha oferuje pomoc w każdej sprawie odszkodowawczej, gdyż jest to nasza specjalność.

Koszt pomocy prawnika w sprawie odszkodowawczej

Koszty korzystania z usług adwokata, w tym również dotyczących spraw odszkodowawczych ustalane są indywidualnie. Żadna z prowadzonych spraw nigdy nie jest taka sama. Aby ustalić całkowity koszt sprawy odszkodowawczej, musimy brać pod uwagę:

 • charakter sprawy,
 • wysiłek oraz czas pracy adwokata,
 • stopień zawiłości sprawy,
 • miejsce jej prowadzenia.
Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta - Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch
Odszkodowania Rzeszów - Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch

Jaka będzie wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania wypłacana przez ubezpieczyciela jest obliczana na podstawie wysokości procentowej Twojego uszczerbku, który jest definiowany jest jako trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała, lub rozstrój zdrowia. Jeśli więc np. złamałeś nogę i byłeś ubezpieczony przez pracodawcę na 40 000 zł, a komisja uznała, że doznałeś 4% uszczerbku na zdrowiu, wypłacone zostanie wówczas 4% najwyższej sumy gwarantowanej, czyli 1 600 zł.

Odszkodowania Lubaczów - wypadek komunikacyjny

Każdy, kto podczas wypadku komunikacyjnego lub drogowego doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo dochodzić odszkodowania. Roszczenie to zawiera: zwrot kosztów leczenia, zwrot oszacowanego zniszczonego mienia, koszt utraconych dochodów, a także koszt opieki oraz koszty dojazdów do placówek medycznych (lekarze, rehabilitacja). Możemy również ubiegać się o rentę, jeżeli obrażenia, których doznaliśmy wykluczyły nas z aktywności zawodowej. Poza odszkodowaniem możemy się domagać zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za obrażenie ciała.

Ważne jest ustalenie sprawcy zaraz po zdarzeniu oraz zanotowanie następujących danych: imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, numer rejestracyjny oraz marka i model samochodu. Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, konieczne jest wezwanie na miejsce policji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni. Jeśli nie zdążysz wyjaśnić do tego czasu wszystkich wątpliwości związanych z wypadkiem, termin wypłaty odszkodowania wydłuży się do 90 dni. Pamiętajmy, że decyzja ubezpieczyciela nie należy do ostatecznych. Jest zawsze możliwość odwołania się, a następnie wkroczenia na drogę sądową. 

Odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie

Odszkodowanie

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne przysługujące poszkodowanemu, czyli osobie, która doznała szkody majątkowej, którą musi uiścić podmiot odpowiedzialny za szkodę. Może być to podmiot lub osoba pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej lub ubezpieczyciel (jeżeli strona miała zawartą ważna umowę ubezpieczenia). Charakter świadczenia odszkodowawczego jest zawsze kompensacyjny. Oznacza to, że celem jest zawsze wyrównanie uszczerbku w majątku, którego doznał poszkodowany. Mamy tu na myśli straty poniesione przez poszkodowanego oraz utracone przez niego korzyści. 

Odszkodowania - Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch

Zadośuczynienie

Odszkodowania Rzeszów - Kancelaria Krzysztof Kopciuch

Zadośćuczynienie to rekompensata za uszczerbek w dobrach osobistych lub za poniesioną szkodę niemajątkową. Taką formę szkody nazywamy krzywdą, która jest związana z negatywnymi przeżyciami fizycznymi oraz psychicznymi. W praktyce najczęściej zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest dochodzone w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci bliskich.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem o wysokość zadośćuczynienia decydują z jednej strony okoliczności związane ze skutkami wypadku, a z drugiej strony przesłanki ekonomiczne. Ponadto zadośćuczynienie powinno przedstawiać odczuwalną wartość, która jednak nie może być nadmierna do doznanych krzywd oraz aktualnego stanu społeczeństwa. Stanowisko to potwierdza także wyrok SN z dnia 9 listopada 2007r. (sygn. akt V CSK 245/07) wskazując, iż ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 kc. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek, stopień cierpień fizycznych oraz psychicznych, ich intensywność i czas trwania nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenia), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.

Renta

Renta to forma okresowego pieniężnego świadczenia wypłacana regularnie, czasowo lub też na stałe, osobie niezdolnej do pracy. Jeśli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdolność do zarobkowej pracy lub gdy wzrosły jego potrzeby, ma prawo wówczas zażądać naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Renta jest okresowym świadczeniem pieniężnym, które jest regularnie wypłacane osobie czasowo lub stale niezdolnej do pracy. Przepisy prawa cywilnego wskazują, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego naprawienia szkody odpowiedniej renty. 

Odszkodowanie, zadośćuczynienie - Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch

Odszkodowania Lubaczów za błędy medyczne

Każdy z nas przebywając w szpitalu życzyłby sobie opieki profesjonalnej kadry medycznej, gwarantującej brak jakichkolwiek zaniechań oraz błędów. Praktyka pokazuje, że coraz więcej osób pada ofiarą błędu medycznego lub błędu lekarskiego, które w rezultacie prowadzą do utraty zdrowia czy też nieodwracalnych powikłań. Często te dwa bliskoznaczne pojęcia: błąd medyczny i błąd lekarski są mylone.

Błąd lekarski

Błąd lekarski jest związany tylko i wyłącznie z pracą medyka oraz błędnie postawionymi diagnozami, na skutek których, chory kontynuuje dalsze leczenie, które z kolei w efekcie prowadzi nie do poprawy zdrowia, ale do jego uszczerbku. Nieprawidłowość podczas operacji jest także klasyfikowana jako błąd lekarski, jak również wszelkie niedopatrzenia czy nieprzestrzeganie zasad ostrożności przy wykonywanych zabiegach oraz wszelkie niedopatrzenia.

Błąd Medyczny

Błąd medyczny dotyczy nie tylko winy danego lekarza, tyczy się całej placówki, której leczeniem został objęty pacjent. Każde działanie lekarza/placówki, które naraża na niebezpieczeństwo, daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne. Takie błędy zdarzają się również pozostałemu personelowi medycznemu w tym pielęgniarkom, diagnostom, położnym, technikom i mamy prawo żądać odszkodowania również za ich błędy medyczne.

Wśród błędów medycznych możemy wyróżnić 4 formy:

 • błąd diagnostyczny, czyli nieprawidłowa diagnoza i nieadekwatne postępowanie w odniesieniu do rzeczywistego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
 • błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
 • błąd organizacyjny – np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
 • błąd opiniodawczy – wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Kancelaria adwokacka Krzysztof Kopciuch ma duże doświadczenie w sprawach związanych z odszkodowaniami za błędy medyczne.