Kancelaria oferuje fachową pomoc w zakresie prawa karnego także obwinionym w sprawach dotyczących wykroczeń. Jeżeli wniesiono przeciwko Tobie wniosek do sądu o ukaranie w sprawie o wykroczenie to przysługuje Ci status obwinionego. Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia obwinionym jest człowiek, co do którego wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Wykroczeniem natomiast jest czyn społecznie szkodliwy zagrożony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia karą aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł albo nagany.

Zlecenie adwokatowi prowadzenia sprawy o wykroczenie jest coraz bardziej powszechne, a co za tym idzie bardzo pomocne dla osoby obwinionej. Doświadczony adwokat odpowiednio wyjaśni wszystkie przysługujące Ci prawa oraz obowiązki, a ponadto przypilnuje, aby wszelkie możliwe wnioski zostały złożone w terminie.

obwiniony w postępowaniu o wykroczenie

Obwiniony podczas postępowania o wykroczenie posiada szereg praw i warto z nich skorzystać:

 • przysługuje mu konstytucyjne prawo do obrony. Może on otrzymać obrońcę z urzędu lub sam go wybrać i opłacić jego honorarium,
 • w przypadku, gdy obwiniony nie posługuje się językiem polskim, zarówno wniosek o ukaranie, jak i rozstrzygnięcia podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie są dostarczane obwinionemu wraz z tłumaczeniem na wybrany przez niego język,
 • nie ma obowiązku dostarczania dowodów świadczących na swoją niekorzyść,
 • nie ma także obowiązku dowodzenia swojej niewinności,
 • prawo do składania wyjaśnień, które może złożyć nawet w obecności swojego obrońcy na każdym etapie postępowania, o ile uzna to za zasadne,
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień,
 • odmówienie udzielenia odpowiedzi na którekolwiek pytanie podczas postępowania,
 • obwiniony, który jest obecny przy czynnościach dowodowych ma prawo do złożenia wyjaśnień odnośnie każdego dowodu w sprawie.

obowiązki obwinionego

Do obowiązków obwinionego, podobnie, jak do obowiązków podejrzanego, należą odpowiednio:

 • poddanie się oględzinom zewnętrznym swojego ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała (art. 74 § 2 pkt 1 kpk)
 • zgoda na pobranie od obwinionego odcisków palców, fotografowanie go oraz okazanie go celem rozpoznania innym osobom
 • poddanie się badaniom psychiatrycznym i psychologicznym, a także badaniom połączonym z wykonaniem zabiegów na jego ciele przez osoby do tego uprawnione (pracowników służby zdrowia) przy zachowaniu wskazań wiedzy lekarskiej i niezagrażające zdrowiu obwinionego, jeśli przeprowadzenie takich badań jest niezbędne. Nie dotyczy to wykonywania zabiegów chirurgicznych. Szczególnie należy uwzględnić obowiązek poddania się zabiegom takim, jak: pobranie krwi, włosów lub innych wydzielin z organizmu, jeżeli brak jest obaw, że mogłoby to stanowić zagrożenie zdrowia obwinionego lub innych osób (art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.)
 • poddanie się pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, o ile jest to nieodzowne oraz nie zachodzi obawa, iż mogłoby to zagrażać zdrowiu obwinionego i innych osób.
 • obwiniony jest zobowiązany, aby stawiać się w wyznaczonym miejscu i terminie na każde wezwanie w toku postępowania o wykroczenie. Powinien on ponadto zawiadamiać o zmianie miejsca pobytu, jeśli ma być on dłuższy niż 7 dni odpowiednie organy prowadzące postępowanie. 

obwiniony a oskarżony

Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie dotyczącej wykroczenia. Oskarżonym staje się osoba, gdy przeciwko niej wniesiono oskarżenie do sądu lub wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania albo wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych  z oskarżonym kar. Upraszczając można powiedzieć, że obwiniony dopuścił się wykroczenia i odpowiadać będzie zgodnie z Kodeksem wykroczeń oraz Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, a oskarżonemu stawia się dużo poważniejsze zarzuty i grozi mu kara, bądź kary, które określa szczegółowo Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego.

Najczęściej popełniane wykroczenia

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami w Polsce są:

 • wykroczenia drogowe – przekroczenie prędkości, naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
 • wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – np. zakłócenie spokoju i porządku publicznego, zbiegowisko publiczne, żebractwo publiczne,
 • wykroczenia przeciwko mieniu – np. świadome zniszczenie mienia drugiej osoby,
 • wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, np. zniszczenie wiaty przystankowej, wandalizm,
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Kary za popełnione wykroczenia

Kary, jakie grożą za wykroczenie według Kodeksu wykroczeń to:

 1. areszt (pozbawienie wolności na okres od 5 do maksymalnie 30 dni)
 2. ograniczenie wolności (na okres 1 miesiąca)
 3. grzywna (od 20 do 5000 zł, o ile ustawa nie stanowi inaczej)
 4. nagana.

kiedy obwiniony może zgłaszać własne dowody?

Ponieważ prawa obwinionego reguluje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie, może on zgłaszać własne dowody oraz powoływać świadków. Sąd w zawiadomieniu obwinionego o terminie rozprawy powinien pouczyć obwinionego o przysługujących mu prawach, w tym prawie do przedstawienia własnych dowodów na swoją obronę, bądź wskazanie ich sądowi w terminie odpowiednim, by sąd mógł te dowody przeprowadzić na rozprawie.

Poza wnioskiem o wniesieniu dowodu w sprawie obwiniony może złożyć następujące wnioski:

 • wniosek o przesłuchanie świadka, którego wskaże obwiniony
 • wniosek o uzyskanie dokumentu
 • wniosek o włączenie opinii biegłego do postępowania.

Jak wygląda pomoc adwokata dla obwinionego?

Obwiniony posiada prawo do obrony przed sądem, skorzystanie z usług adwokata daje nam większe szanse na pomyślny obrót spraw. Adwokat bowiem pomoże nam:

 • prawidłowo sporządzić niezbędne wnioski
 • wnieść wniosek do odpowiedniego sądu
 • zgłosić odpowiednie wnioski dowodowe
 • pomoże w odroczeniu wykonywania kary
 • pomoże w wyborze odpowiedniej drogi postępowania
 • wyjaśni naszą sytuację jako obwinionego w sposób dokładny i zrozumiały
 • będzie służył bezpośrednim wsparciem na posiedzeniu w sprawie rozpoznania wniosku.

Wykaz instytucji udzielających pomocy prawnej