Mediacje - kancelaria adwokacka

Mediacje to sposób rozwiązywania sporu bądź konfliktu, w którym udział biorą skłócone strony oraz mediator. Mediacja to alternatywa dla postępowania sądowego i w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie postępowania w stosunkowo krótkim czasie. Jest to dobrowolna, poufna metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Stosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy z zakresu mediacji, zarówno mediacji sądowych, jak i pozasądowych.

Czym są mediacje?

Samo słowo mediacja wywodzi się z łaciny i pochodzi od wyrazu mediare, którego znaczenie definiować możemy jako pośredniczenie. Pośredniczenie to dotyczy uczestnictwa w sporze neutralnej osoby w roli mediatora, która ma za zadanie pomóc stronom konfliktu w znalezieniu obustronnie akceptowanego rozwiązania.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza oraz znacznie szybsza niż postępowanie sądowe.

Kim jest mediator?

Mediator to osoba, która pośredniczy pomiędzy stronami sporu. Mediator nie decyduje o wyniku sporu, nie doradza stronom, nie wydaje żadnej opinii oraz werdyktu. Mediator cechuje się pełną bezstronnością, neutralnością i poufnością. Głównym zadaniem mediatora jest sprawne zarządzanie procesem negocjacji i komunikacji między stronami. Mediatorzy są wpisani na specjalnie prowadzone listy przy sądach lub w ośrodkach mediacyjnych oraz mogą również być adwokatami i radcami prawnymi. Adwokat Krzysztof Kopciuch jest wpisany jako mediator do listy sądu okręgowego w Rzeszowie i Przemyślu.

Krzysztof Kopciuch
Mediator Rzeszów / Lubaczów

Mediacje sądowe i pozasądowe - charakterystyka

Powołując się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego mediacja może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu (mediacja sądowa) lub bez wnoszenia sprawy do sądu (mediacja pozasądowa). Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch uczestniczy jako mediator w obu przypadkach a poniżej przedstawione są warunki i różnice poszczególnych form mediacji.

Mediacje Sądowe

Mediacje sądowe najczęściej są prowadzone w sprawach karnych, o wykroczenia i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Sprawę do mediacji kieruje policja, prokuratura (w sprawach karnych) lub sąd we wszystkich wskazanych powyżej.

Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie jest równoznaczna z zakończeniem postępowania karnego. W sprawie z oskarżenia publicznego ugoda zawarta przed mediatorem jest dokumentem zawierającym ustalone przed mediatorem oczekiwania stron co do sposobu zakończenia sprawy. Sąd bierze pod uwagę treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy.

W sprawie z oskarżenia prywatnego dla obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd przed rozprawą główną mediacja jest alternatywą . Zawarta ugoda mediacyjna, po zatwierdzeniu jej przez sąd lub uznaniu przez organ kierujący sprawę kończy całe postępowanie.

W przypadku mediacji sądowych to sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator kontaktuje się ze stronami sporu ustalając spotkanie mediacyjne. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz koszty postępowania mediacyjnego. Po przeprowadzeniu spotkania mediacyjnego do sądu przekazywany jest przez mediatora protokół mediacji oraz ugoda, jeśli taka została zawarta w trakcie spotkania. 

Adwokat Krzysztof Kopciuch jest wpisany jako mediator do listy sądu okręgowego w Rzeszowie i Przemyślu.

Mediacje Pozasądowe

Mediacje pozasądowe wyróżniają się tym, że mediatora wybierają strony obie strony sporu lub jedna ze stron z prośbą o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Strony ustalają między sobą przy wsparciu mediatora termin spotkania a mediator zazwyczaj proponuje neutralne miejsce do przeprowadzenia mediacji. Mediacja pozasądowa nie ma ustalonego czasu trwania, dzięki temu można w takim przypadku liczyć na krótki czas realizacji wynoszący zwyczajowo około 6 tygodni. Mediacja pozasądowa nie ma także określonego terminu realizacji. To strony decydują o czasie jej trwania a koszty reguluje Regulamin Ośrodka Mediacyjnego, przy którym mediacje prowadzi mediator lub są one ustalane bezpośrednio z mediatorem.

Do tej grupy mediacji zalicza się się m.in. mediacje gospodarcze, rodzinne, pracownicze, szkolne, oświatowe czy społeczne. Mediacje pozasądowe dotyczą również sporów administracyjnych zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art. 13 – mediacja ma być realizowana zarówno jako metoda działania organu, jak i jako sposób wypracowywania rozstrzygnięcia sprawy. Ugoda mediacyjna w tego typu rozmowach na wniosek stron może być zatwierdzona przez sąd. Po skierowaniu o sądu ugoda mediacyjna zyskuje moc postanowienia sądowego. W przypadku ustaleń mediacyjnych dotyczących roszczeń finansowych nadana zostanie klauzula wykonalności.

Jak przebiega proces mediacji?

1

Sprawa trafia do mediatora lub strony podejmują kontakt.

2

Mediator kontaktuje się ze stronami. Ustalany jest termin mediacji, sposób prowadzenia oraz liczba uczestników.

3

Spotkanie w biurze mediatora (wspólnie bądź na osobności) lub spotkanie online.

4

Rozmowa mediacyjna mająca na celu osiągniecie obopólnego porozumienia.

5

Projekt i przygotowanie umowy mediacyjnej.

6

Podpisanie ugody przez obie strony sporu i złożenie jej do sądu.

7

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd (bezpłatne).

Jakie są zalety mediacji?

Dobrowolny charakter

Mediacja na wniosek stron jest dobrowolna – tylko strony decydują czy chcą z niej skorzystać;

Rozwiązanie konfliktu

Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania powstałego konfliktu przy obustronnej akceptacji

Neutralność

Mediacja prowadzona jest w neutralny, odformalizowany sposób, a strony mają pełen wpływ na jej przebieg oraz kształt przyszłej ugody;

Koszty

Koszty mediacji są znacznie niższe i łatwiejsze do oszacowania niż w przypadku kosztów sporu sądowego;

Czas trwania

Czas trwania mediacji jest znacznie zazwyczaj krótszy niż postępowania sądowego – przykładowo sprawa trwająca w sądzie 2 lata może zostać rozwiązana w ciągu 3-4 sesji mediacyjnych;

Poufność

Mediacja jest poufna – przebieg mediacji jest poufny i prawnie chroniony, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;

Brak ryzyka

Mediacja nie wiąże się z ryzykiem – praktycznie można w niej tylko zyskać, a zawsze można z niej zrezygnować;

Moc prawna

Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem oraz może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji;

W jakich sprawach warto korzystać z mediacji?

Sprawy Cywilne

Sprawy Karne

Sprawy Rodzinne

Sprawy Gospodarcze

Rodzaje mediacji prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Kopciuch

Mediacje Rodzinne

Mediacja rodzinna pozwala swobodnie wypowiedzieć się każdej ze stron. Mediator rodzinny tworzy nieformalną atmosferę, w której uda się przedstawić swój punkt widzenia, potrzeby oraz oczekiwania. Mediacje rodzinne dotyczą najczęściej rozwodów, rodzicielstwa, finansów czy też doprecyzowania warunków kontaktowania się z dzieckiem. Stworzona przez mediatora rodzinnego neutralna atmosfera umożliwia powstrzymywanie emocji oraz prowadzenie dyskusji we właściwym kierunku. Mediator taktownie i bezstronnie formuje spór, a także zmienia jego perspektywę – zamiast rozpamiętywania przeszłości stawia na planowanie przyszłości. Mediator nie ocenia żadnej ze stron. Stawia je na równi i nie pozwala, by ktokolwiek czuł się wygrany czy przegrany.

Mediacje Rozwodowe

Mediacje rozwodowe pomagają obojgu małżonkom w przebrnięciu przez tę trudną sytuację. Mediacje pozwalają bezkonfliktowo skupić się na relacjach rodzicielskich i pomagają w opracowaniu korzystnego dla wszystkich planu wychowawczego. Mediacje rozwodowe pozwalają skupić się także na interesie dziecka bądź dzieci, pomóc w uniknięciu niepotrzebnego stresu, konfliktów oraz w zachowaniu pozytywnych relacji z obojgiem rodziców. Dzięki mediacji sprawa rozstania, wychowania dziecka, podział majątku ustalane są bez przewodu sądowego.

Istotą mediacji rozwodowej jest wspieranie stron trwających w konflikcie do wypracowania przez nie ugody. Wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania może być trudne, gdyż sprawy rozwodowe niosą za sobą duży ładunek emocjonalny. Profesjonalnie przygotowany mediator ma za zadanie pomóc w zbudowaniu atmosfery, w której strony poczują się bezpiecznie i chętniej podejmą próbę rozwiązania sporu. Pozwala to mediatorowi skierować rozmowy w dobrym kierunku.

Mediacje Cywilne

Mediacje cywilne prowadzone są w sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Mediacje te dotyczą wiec spraw, których wynik postępowania zależny jest od woli poszczególnych stron. Mediacje te najczęściej są prowadzone w sprawach o:

 • zapłatę
 • zniesienie współwłasności
 • dział spadku
 • podział majątku
 • ochronę dóbr osobistych
 •  zachowek

i inne.

Mediacje Karne

Mediacje karne mają na celu przeprowadzenie rozmowy naprawczej pomiędzy osobą pokrzywdzoną a sprawcą czynu. Rolą mediatora w takiej sprawie jest zapoznanie się z argumentacją stron oraz wsparcie w odnalezieniu rozwiązania, które usatysfakcjonuje osobę pokrzywdzoną, a także zostanie zaakceptowane przez sprawcę. Celem takiej mediacji jest naprawienie krzywdy i zadośćuczynienie. Mediacje karne są prowadzone na wniosek policji, prokuratury lub sądu. Organ kierujący sprawę do mediacji ma obowiązek wziąć pod uwagę ugodę stron wydając swoją decyzję.

Mediacje Gospodarcze

Mediacje gospodarcze mają na celu ustalenie korzystnego porozumienia pomiędzy firmami, których dotyczy konflikt. Źródłem sporu bardzo często są kwestie związane z wypłatą środków za usługę lub towary. Brak zapłaty w terminie często potrafi doprowadzić do utraty płynności finansowej, co niesie za sobą masę dodatkowych problemów i może doprowadzić nawet do upadłości przedsiębiorstwa.

Doświadczony mediator dzięki dogłębnej analizie potrafi skierować taki konflikt w stronę znalezienia rozwiązania optymalnego dla obu stron. Mediacja gospodarcza umożliwia przywrócenie pozytywnych relacji pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami, a także nie generuje dużych kosztów dzięki jej nieformalnej formie.

Kiedy mediacja jest idealnym rozwiązaniem?

mediacja jest idealnym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na:

 • najlepszym rozwiązaniu Twojej sprawy,
 • prowadzeniu konstruktywnych rozmów w bezpiecznej i poufnej atmosferze,
 • poprawnych relacjach, bo konieczna lub wartościowa jest dalsza współpraca lub kontakt,
 • wygranej, gdy jednocześnie obawiasz się niekorzystnego wyroku w sądzie,
 • decydowaniu, jakie będzie rozwiązanie Twojej sprawy,
 • wpływie na sposób rozwiązania sporu,
 • wypracowaniu wspólnego rozwiązania, które będzie zadawalające dla wszystkich stron sporu i na które wszystkie zaangażowane w konflikt osoby będą w stanie przystać.

Koszt mediacji - cennik

Koszty mediacji ze skierowania z sądu

W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie – 100 zł. Suma wynosi nie więcej niż 450 zł.

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie.

Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Koszty mediacji pozasądowej

W przypadku mediacji pozasądowej wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z zawartej umowy lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr +48 791 242 185 oraz do odwiedzin mojej kancelarii. 

Mediacje
- kancelaria adwokacka -
jak przygotować się do spotkania z mediatorem?

Przed spotkaniem z mediatorem przygotuj wszystkie dokumenty, dowody i informacje, które mogą wpłynąć na postępowanie w sprawie bądź wydają Ci się istotne. W trakcie spotkania mediator selekcjonuje zebrane dokumenty i omawia z klientem, które z nich mogą się przydać oraz co jeszcze można postarać się zorganizować. Adwokat Krzysztof Kopciuch oferuje pomoc jako mediator w sporach i konfliktach.