Prawo spadkowe - Lubaczów

Prawo spadkowe Lubaczów- każdy z nas w przeciągu życia uwikłany jest w masę różnorodnych stosunków prawnych, z których wynikają poszczególne prawa i obowiązki. Z chwilą śmierci część z nich wygasa, a część podlega dziedziczeniu – czyli przechodzi na inne osoby. Ważne przy dziedziczeniu jest omówienie zagadnień związanych z dziedziczeniem. Ustalenie, jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku. Istnieją cztery kryteria, które wchodzą w skład spadku i których spełnienie można uznać za prawa i obowiązki zmarłego. Są to obowiązki:

 • mające charakter cywilnoprawny,
 • mające charakter majątkowy,
 • niezwiązane z osobą zmarłego w sposób ścisły,
 • nieprzechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zasady dziedziczenia reguluje gałąź prawa zwana prawem spadkowym. Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch oferuje profesjonalną pomoc w zakresie prawa spadkowego. Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej dotyczącej prawa spadkowego.

Jaki jest przedmiot regulacji prawa spadkowego?

kto dziedziczy?

 • spadkobierca testamentowy – osoba bądź osoby wskazane przez spadkodawcę na mocy jego aktu woli spisanego w formie testamentu.
 • spadkobierca ustawowy – osoby wyznaczone przez ustawę, gdy spadkodawca nie wyznaczył spadkobierców. Odbywa się to na podstawie rodzinnego związku ze spadkodawcą z uwzględnieniem więzi krwi (pokrewieństwo) lub też więzi prawnej czyli małżeństwo lub przysposobienie.

stanowisko prawne spadkobiercy

 • przyjęcie lub odrzucenie spadku czyli wpływ woli spadkobiercy na zachowanie lub utratę jego praw i obowiązków nabytych w drodze dziedziczenia.
 • stwierdzenie nabycia spadku czyli udowodnienie wobec osób trzecich faktu, iż jest on spadkobiercą.
 • jego odpowiedzialność za długi spadkowe.
 • stosunki prawne między osobami, które dziedziczą ten sam spadek – wspólność majątku spadkowego, dział spadku.

pewne instytucje pozostające w związku z dziedziczeniem, jak np.

 • ochrona interesów najbliższych członków rodziny zmarłego – zachowek.
 • przeniesienie przez spadkobiercę w drodze umowy na inną osobę ogółu jego praw wynikających z dziedziczenia – zbycie spadku.

Zasady dziedziczenia

Postępowanie spadkowe składa się generalnie z dwóch etapów. 

Pierwsze dotyczy stwierdzenia nabycia spadku – a więc ustalenia kiedy i gdzie zmarł spadkodawca oraz kto, ile i na jakiej postawie (czy na podstawie testamentu, czy zgodnie z zapisami prawa) dziedziczy po zmarłym. W  wyniku tego postępowania sąd ustali udział ułamkowy spadkobierców w spadku.

Drugie postępowanie – o dział spadku – to postępowanie, w którym sąd najpierw ustala co zmarły pozostawił, jaki majątek, a następnie, biorąc pod uwagę postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (a więc ułamki częściowe), dokona zgodny, bądź niezgodny podział fizyczny majątku spadkowego spod spadkobierców. 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych :

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest procedurą, której celem jest ustalenie kto i w jakiej części nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Postępowanie to ma charakter nieprocesowy, a więc nie występują w nim powód i pozwany, ale uczestnicy. Celem sprawy jest ustalenie podmiotów, które otrzymują spadek oraz jego części, jaka im się należy.

Dział spadku

Dział spadku to rodzaj sprawy prowadzonej przed sądem, celem której jest doprowadzenie do podziału spadku i rozdysponowanie praw lub rzeczy wchodzących w skład spadku pomiędzy każdego ze spadkobierców, a także wyrównanie ich wartości poprzez spłaty i dopłaty. Jest to kolejny krok w celu pełnego uregulowania formalności spadkowych.

Dziedziczenie

Dziedziczenie to przejście praw i obowiązków ze spadkodawcy na spadkobiercę na skutek śmierci osoby fizycznej. W ciągu życia każdy staje się częścią wielu różnych stosunków prawnych, dzięki którym uzyskuje pewne prawa i zobowiązania. Część z nich wygaśnie z chwilą śmierci, a inne podlegają dziedziczeniu. Zasady dziedziczenia reguluje gałąź prawa zwana prawem spadkowym.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest możliwe w każdej sytuacji i przydatne szczególnie wtedy, gdy zmarły zostawił po sobie długi. Spadkobierca może być zobowiązany do ich spłaty. Otwarcie spadku następuje wraz z momentem śmierci spadkodawcy. Podczas otwarcia następuje tzw. dziedziczenie, a więc następstwo prawne po zmarłym o charakterze sukcesji uniwersalnej. 

Zachowek

Zachowek określa się często jako substytut spadku, gdyż jest uprawnieniem, które chroni najbliższych krewnych spadkodawcy przed byciem pominiętym w testamencie. To majątek, który osoby najbliższe powinny otrzymać od spadkodawcy za jego życia lub po jego śmierci w przypadku ustawowego dziedziczenia.