Uszczerbek na zdrowiu Lubaczów

Na skutek popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy, ofiara z reguły odnosi obrażenia cielesne, które według Kodeksu Karnego można podzielić na ciężkie (art. 156 Kodeksu Karnego), średnie (art. 157 § 1 Kodeksu Karnego) oraz lekkie (art. 157 § 2 Kodeksu Karnego). Określenie stopnia szkody wyrządzonej poszkodowanemu będzie miało wpływ na kwalifikację odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa oraz sposób prowadzenia postępowania karnego. Bardzo znaczącym dowodem w sprawie jest opinia lekarza biegłego, który oceni czy odniesione przez ofiarę obrażenia mieszczą się w zakresie art. 157 § 2 Kodeksu Karnego, art. 157 § 1 Kodeksu Karnego lub art.156 Kodeksu Karnego.

uszczerbek na zdrowiu KK

Jako uszczerbek na zdrowiu definiuje się trwałe, jak i tymczasowe:

  1. uszkodzenie ciała – naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie.
  2. rozstrój zdrowia – zaburzenie chorobowe i/lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne.

SPOWODOWANIE USZCZERBKU NA ZDROWIU

Zgodnie z art. 157 § 2 kodeksu karnego, lekkie uszkodzenie zdrowia to naruszenie funkcji narządu ciała lub zaburzenie zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni. Spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub realnie zagrażającej życiu choroby jest karane pozbawieniem wolności do 15 lat. Kara za mniejsze lub nieznaczące naruszenie integralności cielesnej nie jest tak dotkliwa, niemniej jednak sprawca nie ucieknie od poniesienia kary za swój czyn. Przepis art. 157 § 2 k.k. definiuje wyraźnie, że: „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Lekki uszczerbek na zdrowiu, zgodnie z art. 157 § 2 k.k. stanowi naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

średni uszczerbek na zdrowiu

Średni uszczerbek na zdrowiu to taki, który trwa powyżej 7 dni lecz jednocześnie nie jest uszczerbkiem ciężkim w rozumieniu art. 156 §1 kk. Chodzi w tym przypadku o wszelakie sytuacje, w których powrót do pełnego zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Ciężki uszczerbek na zdrowiu, jest pozbawieniem człowieka wzroku, mowy oraz słuchu, zdolności płodzenia, spowodowaniem innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej,

Co przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

Zasady przyznawania odszkodowania z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego przepisami, strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Odszkodowanie może zostać uznane ubiegane każdej osobę, która doznała obrażeń w wyniku wypadku drogowego, wypadku przy pracy, błędu medycznego lub jakiegoś innego nieszczęśliwego zdarzenia o przypadkowym charakterze. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Lubaczowie osoby pokrzywdzone na skutek uszczerbku na zdrowiu. Zajmujemy się prawami na terenie Lubaczowa i okolic.

obrona w sprawie uszczerbku na zdrowiu – adwokat lubaczów

Osoba oskarżona o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub tez podejrzewana o takie wykroczenie, ma zawsze możliwość obrony. W naszej Kancelarii Adwokackiej w Lubaczowie prowadzimy również takie sprawy. W naszym interesie jest ocena sprawy, ustalenia oraz wyznaczenie króków jakie należy podjąć, tak aby jej rozstrzygnięcie było pozytywne i zadowalaące dla klienta.


Doznałem uszczerbku na zdrowiu – co dalej?

Zarówno w przypadku lekkiego uszczerbku na zdrowiu jak i w przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej. W przypadku lekkiego uszczerbku na zdrowiu adwokat po analizie okoliczności sprawy sporządzi prywatny akt oskarżenia, a następnie będzie mógł reprezentować poszkodowanego przed sądem jako prywatny oskarżyciel. W innych sytuacjach wsparcie adwokata również może być pomocne w celu utrzymania kontaktu z organami postępowania, monitorowania podejmowanych przez nich działań oraz ewentualnego składania wniosków. Wsparcie adwokata jako osoby znającej prawo karne może być bezcenne w takiej sytuacji. Ponadto w naszej Kancelarii zajmujemy się oceną możliwości uzyskania rekompensaty lub naprawienia poniesionej szkody.