średni uszczerbek na zdrowiu Lubaczów

O średnim uszczerbku na zdrowiu możemy mówić w sytuacji gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa powyżej 7 dni. W świetle prawa karnego średni uszczerbek na zdrowiu powoduje trwałe lub też długotrwałe naruszenie czynności organizmu. Powoduje zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Te zakłócenia dotyczą zarówno wykonywania codziennych czynności, jak i wykonywania obowiązków zawodowych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Lubaczowie służy wsparciem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też sądowego. Jeśli jestes ofiarą średniego uszczerbku na zdrowiiu – skontaktuj się z naszym adwokatem.

 

średni uszczerbek na zdrowiu KK

Zgodnie z kodeksem karnym stopień uszczerbku, jaki doznał pokrzywdzony, ma bezpośredni wpływ na ocenę prawną zachowania sprawcy oraz na wysokość wymierzonej kary. Stopień uszczerbku na zdrowiu może wpływać na odpowiedzialność sprawcy za przestępstwo, o czym mówią artykuły 156 i 157 kodeksu karnego. Najczęściej, aby zachowanie sprawcy zostało uznane za przestępstwo (np. spowodowanie wypadku komunikacyjnego), konieczne jest wystąpienie określonego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Wywołanie średniego uszczerbki na zdrowiu to naruszenie funkcji ciała, które trwa przez więcej niż 7 dni. Jest to forma uszkodzenia odemienna od tej opisanej w artykule 156 § 1 Kodeksu Karnego. Przykłady średniego uszczerbku na zdrowiu obejmują: źle gojące się rany, stłuczenia stawów uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie kończyny przez okres dłuższy niż 7 dni, pęknięcie błony bębenkowej.

Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu

Zgodnie z Art. 157 Kodeksu Karnego:

1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 §1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w §2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.
§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w §3 następuje na jej wniosek.

Czynniki wpływające na surowość kary

Surowość kary za spowodowanie obrażeń ciała może zależeć od różnych czynników. Przede wszystkim, sąd bierze pod uwagę skutki dla poszkodowanego. Jeśli obrażenia ciała powodują trwałe kalectwo lub poważne uszkodzenia zdrowia, kara będzie bardziej surowa. Dodatkowo wcześniejsze przewinienia sprawcy mogą wpływać na surowość kary. Jeśli osoba odpowiedzialna wcześniej była skazana za podobne przestępstwa, sąd może orzec bardziej surową karę. Innym czynnikiem, który ma wpływ na surowość kary, jest okoliczność, w jakiej doszło do obrażeń ciała. Jeśli czyn został popełniony pod wpływem alkoholu lub z premedytacją, kara może być bardziej surowa niż w przypadku czynu popełnionego w stanie trzeźwości.

średni uszczerbek na zdrowiu a odpowiedzialność sprawcy

O kwalifikacji stopnia uszczerbku na zdrowiu mówią przepisy art. 156 i 157 KK. Średni uszczerbek na zdrowiu to taki, który utrzymuje się powyżej 7 dni, ale jednocześnie nie jest ciężkim uszczerbkiem w rozumieniu art. 156 §1 kk. Obejmuje to sytuacje, w których powrót do pełnego zdrowia wymaga dłuższego leczenia niż tydzień. W niektórych przypadkach złamanie nosa pokrzywdzonego w wyniku uderzenia przez sprawcę jest uznawane za taki uszczerbek.

średni uszczerbk na zdrowiu - pomoc adwokata

Przepisy dotyczące kar za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia adwokata. Specjalizując się w prawie karnym Adwokat Krzysztof Kopciuch posiada doświadczenie w nawigowaniu klientów po tym prawnym labiryncie. Przygotowuje dokumenty procesowe, takie jak pisma procesowe i wnioski dowodowe. Kancelaria monitoruje postępy sprawy i reprezentuje klienta na posiedzeniach sądu. Współprac z naszą Kancelarią Adwokacką może znacznie zwiększyć szanse na osiągnięcie jak najkorzystniejszego wyniku w przypadku zarzutu lekkiego uszczerbku na zdrowiu.