Podział Majątku Adwokat Lubaczów - kancelaria adwokacka

Podział Majątku Adwokat Lubaczów – dotyczy kwestii majątkowych obojga małżonków. Wspólnota majątkowa powstaje bowiem w momencie zawarcia związku małżeńskiego i trwa do czasu orzeczenia rozwodu albo separacji, chyba że mamy do czynienia z przypadkiem rozdzielności majątkowej. Zasada jest więc, iż w momencie sformalizowania relacji dwóch osób wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci: zarobków, oszczędności i nieruchomości oraz przedmiotów nabytych w trakcie trwania wspólnoty ustawowej stają się własnością obojga małżonków. Dość rzadko temat podziału majątku poruszany jest przez małżonków, ma on jednak kluczowe znaczenie w momencie rozwodu, i wówczas nie zawsze odbywa się on bez komplikacji. Warto zaznaczyć, ze prawo do korzystania ze wspólnego majątku ma każdy z małżonków, w sposób nieograniczający siebie nawzajem.

Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących podziału majątku.

Podział majątku wspólnego - Adwokat Lubaczów

Podział majątku wspólnego może się odbyć w kilku formach, poprzez:

  • przyznanie danego składniku majątku jednemu z małżonków na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka (np. mieszkanie zostaje przy jednym z małżonków, który musi spłacić drugiego),
  • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Majątek wspólny obejmuje wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. Zarówno wliczamy tutaj dobra nabyte przez małżonków wspólnie, jak i te zgromadzone przez jednego z małżonków. Do wspólnego majątku wlicza się dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych obojga,  także środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Ogólnie mówiąc – na majątek wspólny, jak sama nazwa wskazuje, składa się wszystko, co nie wlicza się w skład majątku osobistego.

Warto mieć na uwadze to, że mieszkanie darowane przed zawarciem związku małżeńskiego nie wlicza się do wspólnego majątku. Majątek osobisty to m.in. dobra nabyte, zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane na skutek dziedziczenia, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Wyjątkiem jest renta przyznana na skutek utraty zdolności do aktywności zawodowej. Warto pamiętać, że w przypadku majątku osobistego – w jego zakres wliczamy również prawa autorskie i pokrewne, dobra zdobyte za osobiste osiągnięcia jako nagrody, również przedmioty osobistego użytku jak i przedmioty nabyte w zamian na składniki majątku osobistego.

sprawa o podział majątku - ile trwa?

Każda sprawa dotycząca podziału majątku jest indywidualna i zależy od stopnia skomplikowania. Jeśli występuje brak sporu co do składników majątku jak i jego wartości, taka sprawa może zakończyć się nawet na jednym lub dwóch posiedzeniach sądu. 

W przypadku, gdy małżonkowie nie godzą się na równy podział majątku lub też zachodzą inne okoliczności – wówczas o podziale wspólnego majątku może zadecydować sąd. Złożenie wniosku w sądzie znacznie wydłuży całą procedurę. Od strony prawnej musimy się w takiej sytuacji liczyć z rozpatrzeniem sprawy, skierowaniem jej na wokandę, zgromadzeniem wielu dokumentów. Jest to więc proces czasochłonny i wymaga pomocy specjalisty. Wsparcie dobrego adwokata czy radcy prawnego jest niezbędne, gdy jedna ze stron walczy o majątek osobisty, dobra uzyskane na skutek otrzymania darowizny, spadku czy wniesione do małżeństwa z czasu przed jego zawarciem. Kancelaria Krzysztofa Kopciucha od lat zajmuje się sprawami podziału majątku. Mając tak duże doświadczenie, wesprze wszystkich zainteresowanych.

Ile kosztuje podział majątku u adwokata?

Wiele zależy tutaj od stopnia złożoności sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Niekiedy kancelarie stosują przeliczenie godzinowe (stawka za godzinę pracy) lub uzależniają wysokość wynagrodzenia od ilości rozpraw w sprawie bądź innych podejmowanych czynności. Możliwe jest również wynagrodzenie ryczałtowe ze stałą stawką za określone czynności bez względu na czas ich trwania. 

Na koszty związane z sądowym podziałem majątku mogą się składać:

  • koszt sprawy sądowej – do 1000 zł,
  • wynagrodzenie biegłego,
  • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata (wg stawek danej kancelarii).

Koszty sądowe mogą się znacznie ograniczyć pod warunkiem, że małżonkowie przedstawią projekt podziału majątku. Warto jednak podkreślić, że jeśli doszli w tej kwestii do porozumienia, z pewnością tańszym i szybszym rozwiązaniem będzie podział polubowny.

podział majątku przed rozwodem

Małżonkowie, którzy chcą podzielić majątek jeszcze przed rozwodem, powinni zatem w pierwszej kolejności wprowadzić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza bądź w określonych przypadkach także w sądzie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie umownego podziału majątku.

Umowa majątkowa małżeńska zwana też intercyzą pozwala na uregulowanie sytuacji majątkowej, gdy pomiędzy małżonkami panuje zgoda w tym zakresie. W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Umowa majątkowa małżeńska może być zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli przyszli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową jeszcze przed zawarciem małżeństwa, to posiadają jedynie majątki osobiste. W innej sytuacji są zaś małżonkowie decydujący się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Po podpisaniu umowy majątkowej o rozdzielności będą posiadali majątki osobiste oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym.

Podział majątku po rozwodzie

Jeżeli małżeństwo postanawia wziąć rozwód a do tej pory obowiązywała ich wspólnota majątkowa, można zdecydować się na specjalne porozumienie i polubownie dokonać odpowiednich podziałów majątku, możliwie w formie aktu notarialnego. Podział majątku za porozumieniem stron jest najbardziej zalecany. Przede wszystkim jest to związane z wysokimi kosztami postępowania sądowego (trzeba wziąć pod uwagę m.in. wynagrodzenie biegłego, wynagrodzenie adwokata, koszty mediacji itd.).

W przypadku braku zgody – zasadne jest wniesienia sprawy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku stron. Podział majątku po rozwodzie dokonywany jest zawsze przez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisuje majątek podlegający podziałowi. Bardzo ważny jest fakt, że o podział majątku po rozwodzie można wystąpić nawet kilka lat po jego uzyskaniu, albowiem prawa do udziału we wspólnym małżeńskim majątku nie ulegają przedawnieniu. 

Podział majątku a prawnik

Odpowiednie wsparcie przyda się przede wszystkim wtedy, gdy podział wspólności majątkowej odbywa się w sądzie, w trakcie postępowania rozwodowego. W takim wypadku znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna. Oczywiście prawnik może zaproponować podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami. Warto dążyć do takiego rozwiązania – jest dużo tańsze i łatwiejsze. Niezależnie od tego, na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze.

Jak przygotować się do spotkania z adowkatem w sprawie podziału majątku?

Większość klientów w trakcie telefonicznej rozmowy i umawiania się na spotkanie zadaje to pytanie. Z pewnością skonkretyzowanie pewnych faktów z życia małżeńskiego w formie pisemnej pozwoli nam ułatwić i maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. Warto zatem przygotować na wizytę: