Ustalenie kontaktów z dzieckiem Lubaczów - kancelaria adwokacka

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – rodzice oraz ich dziecko mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, nawet jeśli rodzice nie mieszkają już razem np. na skutek rozwodu. Prawo do utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Ponadto sytuacja, wskutek której jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej nie zabiera mu jeszcze prawa do kontaktowania się z dzieckiem.

Kontakty rodzica z dzieckiem regulowane są Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Sprawy te w praktyce charakteryzują się dość dużą zawiłością, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem.

wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Powołując się na artykuł 113 kodeksu rodzinno-opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 k.r.o paragraf 1).

Paragraf 2 art. 113 k.r.o. określa natomiast, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Skype, Facebook, Messenger, WhatsApp).

Kontakty z dzieckiem można uregulować na wiele sposób. Jednym ze sposobów ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem, w przypadku braku porozumienia między rodzicami, jest wszczęcie postępowania sądowego.

Postępowanie rozpoczyna złożony wniosek o ustalenie kontaktów, nazywany także wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Jako, że takie postępowanie z reguły jest długotrwałe warto rozważyć też złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Uniwersalny wzór wniosku o kontakty z dzieckiem nie istnieje, gdyż każdy taki wniosek musi zostać poprzedzony wszechstronną analizą sytuacji prawnej i faktycznej klienta.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy przede wszystkim napisać, jak rodzic chciałby, aby wyglądały kontakty tj. aby orzeczenie mogło być wykonalne należy podać konkretne okresy czasu, dni, godziny.

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Sprawa o uregulowanie kontaktów rozpoczyna się złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o uregulowanie kontaktów. Następnie drugi z rodziców ma zazwyczaj 14 dni na złożenie odpowiedzi na wniosek. Następnie przeprowadzane jest postępowanie dowodowe, w którym zazwyczaj kluczowe znaczenie mają opinie biegłych sądowych psychologów i psychiatrów.

Zazwyczaj, gdy rodzic żąda ustalenia kontaktów i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań to są one ustalane w rozmiarze wskazanym przez rodziców lub biegłych. Bywa też tak, że sąd ogranicza kontakty do minimum lub nawet zakazuje ich z uwagi na dobro dziecka. Kontakty z dzieckiem mogą być ograniczone np. wyłącznie do samych kontaktów telefonicznych bądź z udziałem drugiego z rodziców.

ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Czas trwania sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem może być różny i zależy od wielu czynników. Orzeczenie może zapaść po przeprowadzeniu już pierwszego terminu rozprawy a może zapaść po kilku, a nawet czasami kilkunastu rozprawach. Jest to w głównej mierze związane ze stopniem skomplikowania sprawy i objętością materiału dowodowego.

kontakty ojca z dzieckiem - jak często?

Częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem nie jest ustalona odgórnie, ponieważ składa się na to wiele czynników, takich jak:

  • potrzeby dziecka,
  • potrzeby ojca,
  • miejsce zamieszkania dziecka,
  • miejsce zamieszkania ojca,
  • predyspozycje i kompetencje wychowawcze ojca.

Gdy ojciec ma problem aby realizować kontakty z dzieckiem należy rozważyć ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem na drodze sądowej.

Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Uregulowanie kontaktów z dziećmi przysługuje prawnie nie tylko rodzicom ale także i dziadkom. Bardzo często także i oni mają wpłych na wychowanie dziecka w jego wczesnych latach życia. Nie ma jednak przepisów, które regulowałyby tą kwestię bezpośrednio. W związku z tym do ustalenia kontaktów dziadków z wnukiem konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego lub mediacyjnego. Prawo dziadków do kontaktów z wnukami jest regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

Zgodnie z Decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „pomiędzy dziadkami a wnukami może istnieć “życie rodzinne”, jeżeli powstały pomiędzy nimi wystarczająco bliskie więzi rodzinne. Wspólne zamieszkiwanie w takiej sytuacji nie jest warunkiem niezbędnym gdyż więzi takie mogą zostać utworzone wskutek częstych kontaktów.

Polskie prawo nie zawiera jednak żadnej regulacji, która określałaby częstotliwości kontaktów pomiędzy dziadkami i wnukami. Każdorazowo więc decyzja w tym zakresie należy do Sądu, który powinien przede wszystkim kierować się naczelną zasadą prawa rodzinnego – dobra dziecka.

Jeśli rodzice dziecka bezpodstawnie utrudniają kontakty pomiędzy dzieckiem a dziadkami lub w ogóle je uniemożliwiają, ci ostatni mają prawo wystąpić do Sądu opiekuńczego o ich uregulowanie w sposób formalny.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem pozamałżeńskim

W przypadku, gdy dziecko przyszło na świat w trakcie trwania związku nieformalnego, po rozpadzie konkubinatu ojciec ma takie same prawa rodzicielskie jak matka dziecka. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prawa takie zostaną odebrane lub ograniczone. Na początek należy ustalić, czy według prawa rodzic jest wpisany w aktach stanu cywilnego jako ojciec dziecka. Jeżeli takiego wpisu nie ma konieczne wtedy będzie ustalenie ojcostwa. W takim postępowaniu będzie konieczny dowód z DNA, za pomocą którego sąd ustali ojcostwo. Po ustaleniu ojcostwa kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem - Koszt

Koszty w przypadku spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem są wyceniane indywidualnie z adwokatem. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne i mogłoby wprowadziłoby w błąd. Cena bowiem zależy od 

  • charakteru sprawy
  • nakładu pracy i czasu adwokata
Dlatego w celu indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu. 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem - co warto przygotować?

W trakcie rozmowy telefonicznej celem umówienia się na spotkaniem wielu klientów zadaje to pytanie. Wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów z pewnością ułatwi ustalenie faktów i pozwoli maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. W celu złożenia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem niezbędne będą takie dokumenty, jak: