Odszkodowania Rzeszów – to jedna z profesji naszej kancelarii, która zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją klientów, w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych oraz dotyczących odszkodowań za błędy lekarskie. Duże doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno jako pełnomocnik jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych jak i pełnomocnik poszkodowanych, sprawia, iż interes klientów jest priorytetem w sprawach o zadośćuczynienie jak i o odszkodowanie. 

Odszkodowanie Rzeszów - kogo dotyczą?

Do spraw odszkodowawczych w naszej praktyce możemy z pewnością zaliczyć: 

 • wypadek w pracy
 • sprawy dotyczące błędu medycznego, błędu lekarskiego
 • sprawy odnoszące się do wypadku drogowego, szkody komunikacyjnej
 • sprawy dotyczące złamania kończyn na wskutek poślizgnięcia
 • sprawy dotyczące odszkodowania w związku z naruszeniem prawa własności intelektualnej (np. prawa autorskiego)
 • sprawy za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie umowy
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • pomoc prawną przy odszkodowaniach majątkowych
Z pewnością każdy z nas ma doświadczenia z jednym z powyższych zdarzeń, jeśli nie osobiście to u bliskich czy znajomych. Bez wątpienia, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji pomoc adwokata będzie niezbędna. W praktyce niestety wielu poszkodowanych samodzielnie zgłasza szkodę, często zgadzając się na warunki zawarte w ugodzie, nie zdając jednocześnie sobie sprawy ile można stracić nie korzystając z drogi sądowej. Zawsze warto wcześniej skorzystać z porady specjalisty i upewnić się czy sprawa kwalifikuje się do postępowania sądowego. Jego czas trwania to z reguły kilka miesięcy. I co ważne sąd ma prawo obciążyć stronę przegraną poniesionymi kosztami  przez przeciwną stronę – również kosztami adwokata. 

 

Dobry adwokat odszkodowania rzeszów

Sprawy dotyczące odszkodowań, to niełatwy orzech do zgryzienia. Potrzebna jest zarówno znajomość konkretnych przepisów prawa oraz  zdolność do ich analizy pod kątem własnego interesu. Tutaj liczy się  wiedza ale i kompetencje oraz umiejętności. Pierwszy krok jaki powinniśmy zrobić to sprawdzić najpierw czy adwokat którego wybraliśmy zajmuje się sprawami odszkodowawczymi. Jest grupa prawników, która nie specjalizuje się w tych zagadnieniach, skupiając się na innych gałęziach i tematach prawa. Pamiętajmy również żeby omijać kancelarie windykacyjne oraz odszkodowawcze których nie prowadzą adwokaci, gdzie ceny są atrakcyjne, Tutaj niestety nie możemy liczyć na fachową wiedzę i profesjonalizm. Takie firmy nie skupiają się również na indywidualnym podejściu do klienta. Dobry prawnik powinien w jasny i prosty sposób wyjaśnić wszelkie zagadnienia związane ze sprawą, językiem przystępnym dla klienta. Warto na spotkaniu z prawnikiem zadawać dużo pytań, by rozwiać wszystkie niezrozumiałe kwestie. Pamiętajmy również, że doświadczenie kancelarii adwokackiej to podstawa aby działania były skuteczne i przyniosły dla nas zamierzony efekt. Warto zatem aby wybór prawnika od spraw odszkodowawczych był bardzo przemyślany. Mogą być pomocne tutaj opinie znajomych, osób polecających sprawdzoną kancelarię adwokacką, z którą dobrze wspominają współprace. Warto wcześniej zrobić wywiad, by skorzystać z usług dobrej kancelarii w Rzeszowie. Kancelaria Krzysztofa Kopciucha oferuje pomoc w każdej sprawie odszkodowawczej. Odszkodowania Rzeszów to nasza specjalność.

koszt pomocy prawnika w sprawie odszkodowawczej?

Koszty korzystania z usług prawniczych, w tym również dotyczących spraw odszkodowawczych ustalane są indywidualnie. Żadna z prowadzonych spraw nigdy nie jest taka sama. Aby ustalić całkowity koszt sprawy odszkodowawczej, musimy brać pod uwagę:

 • charakter sprawy
 • wysiłek oraz czas pracy adwokata
 • stopień zawiłości sprawy
 • miejsce jej prowadzenia
 • renomę kancelarii

Prawo jedynie przedstawia minimalne stawki za czynności prawnika przed organami wymiaru sprawiedliwości. Możemy je znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie?

Odszkodowanie

Jest ono równoznaczne z świadczeniem pieniężny przysługującemu poszkodowanemu – czyli osobie, która doznała szkody majątkowej. Zapłatę musi uiścić podmiot odpowiedzialny za szkodę. Charakter świadczenia odszkodowawczego jest zawsze kompensacyjny . Oznacza to, że celem jest zawsze wyrównanie uszczerbku w majątku, którego doznał poszkodowany. Mamy tu na myśli straty poniesione przez poszkodowanego oraz utracone przez niego korzyści. Tak naprawdę jedyną formą naprawienia szkody jest właśnie odszkodowanie : w formie pieniężnej lub w postaci przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Zadośuczynienie

Zadośćuczynienie to rekompensata za uszczerbek w dobrach osobistych. za poniesioną szkodę niemajątkową. Taką formę szkody nazywamy krzywdą., która jest związana z negatywnymi przeżyciami : fizycznymi oraz psychicznymi. W praktyce najczęściej zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest dochodzone w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Renta

Forma okresowego pieniężnego świadczenia, wypłacana regularnie czasowo lub też na stałe, osobie niezdolnej do pracy. Jeśli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdolność do zarobkowej pracy lub gdy wzrosły jego potrzeby, ma prawo wówczas zażądać naprawienia szkody odpowiedniej renty – od zobowiązanego. 

Renta jest okresowym świadczeniem pieniężnym, które jest regularnie wypłacane osobie czasowo lub stale niezdolnej do pracy. Przepisy prawa cywilnego wskazują, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego naprawienia szkody odpowiedniej renty. 

Odszkodowania Rzeszów za błędy medyczne

Każdy z nas przebywając w szpitalu życzyłby sobie opieki profesjonalnej kadry medycznej, gwarantującej brak jakichkolwiek zaniechań oraz błędów. Praktyka pokazuje, że wiele osób pada ofiarą błędu medycznego, który w rezultacie prowadzi do utraty zdrowia czy też nieodwracalnych powikłań. Często dwa bliskoznaczne pojęcia : błąd medyczny i błąd lekarski są mylone.

Błąd lekarski jest związany tylko i wyłącznie z pracą medyka oraz diagnozami błędnie postawionymi. Na skutek których chory kontynuuje dalsze leczenie, które z kolei w efekcie prowadzi nie do poprawy zdrowia ale jego uszczerbku. Nieprawidłowość podczas operacji jest także klasyfikowana jako błąd lekarski. Jak również wszelkie niedopatrzenia czy nieprzestrzeganie zasad ostrożności przy wykonywanych zabiegach oraz wszelkie niedopatrzenia.

Błąd medyczny dotyczy nie tylko winy danego lekarza, tyczy się całej placówki której leczeniem został objęty pacjent. Każde działanie lekarza/placówki które naraża na niebezpieczeństwo daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne. Takie błędy zdarzają się również pielęgniarkom i mamy prawo żądać odszkodowania również za jej błędy medyczne. Wśród błędów medycznych możemy wyróżnić 4 formy:

 • błąd diagnostyczny czyli nieprawidłowa diagnoza i nieadekwatne postępowanie w odniesieniu rzeczywistego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
 • błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
 • błąd organizacyjny – np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
 • błąd opiniodawczy – wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Kancelaria Krzysztofa Kopciucha ma ogromne doświadczenie w sprawach związanych z odszkodowaniami za błędy medyczne. Jeśli błąd zniszczył zdrowie Twoje lub też kogoś z Twoich bliskich zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy, doradzimy. 

Odszkodowania Rzeszów - wypadek komunikacyjny

Każdy kto podczas wypadku komunikacyjnego został ranny ma prawo domagać się odszkodowania. Zawiera ono : zwrot kosztów leczenia oraz zniszczenia mienia czy kosztów dochodów utraconych. Możemy również ubiegać się o rentę, jeżeli obrażenia których doznaliśmy wykluczyły nas z aktywności zawodowej. Ważne jest ustalenie sprawcy zaraz po zdarzeniu. Zanotowanie takich danych jak : imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, numer rejestracyjny oraz markę i model samochodu. Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, koniecznie wezwij policję. Kolejny krok – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Poza odszkodowaniem możemy się domagać zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za obrażenie ciała. Pamiętajmy, że decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego nie należy do ostatecznych. Jest zawsze możliwość odwołania się. Następnie jeśli jest taka konieczność wkroczenia na drogę sądową. Można skłonić się ku rozstrzygnięciu sporu przed sądem polubownym. Ta opcja należy do szybszych. Wymagana jest tu jednak zgoda ubezpieczyciela.  

Następnym krokiem, który musisz zrobić jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Wniosek należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Oprócz odszkodowania możesz domagać się zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za obrażenie ciała. Zanim jednak zgłosisz szkodę, przemyśl jaką kwotę chcesz uzyskać. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni. Jeśli nie zdążysz wyjaśnić do tego czasu wszystkich wątpliwości związanych z wypadkiem, termin wypłaty odszkodowania wydłuży się do 90 dni.

Jaka będzie wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe i jest obliczana na podstawie wysokości procentowej Twojego uszczerbku, który jest definiowany jako trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Jeśli więc np. złamałeś nogę i byłeś ubezpieczony przez pracodawcę na 40000 zł a komisja uznała że doznałeś 4% uszczerbku na zdrowiu. Wypłacone zostanie wówczas 4% najwyższej sumy gwarantowanej, czyli 1600 zł.

 

hammer-719066_960_720

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem o wysokość zadośćuczynienia decydują z jednej strony okoliczności związane ze skutkami wypadku, a z drugiej strony przesłanki ekonomiczne. Ponadto zadośćuczynienie powinno przedstawiać odczuwalną wartość, która jednak nie może być nadmierna do doznanych krzywd oraz aktualnego stanu społeczeństwa. Stanowisko to potwierdza także wyrok SN z dnia 9 listopada 2007r. (sygn. akt V CSK 245/07) wskazując, iż ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 kc. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek, stopień cierpień fizycznych oraz psychicznych, ich intensywność i czas trwania nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenia), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.