Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją osobno i jedno z nich nie zgadza się na proponowane warunki spotkań z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dość często dochodzi wówczas do tzw. “walki o dzieci”. W sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sąd wydając orzeczenie zawsze kieruje się dobrem dziecka. Pamiętajmy, że dziecko ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z rodzicami. Jest to zgodne z art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, który stanowi, że każde dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośredniej komunikacji z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z dobrem dziecka. Ważne jest, aby rodzice wypełniali ten obowiązek i prawo do utrzymywania zdrowych relacji ze swoimi dziećmi. Jeśli czeka Cię sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem i szukasz adwokata który odpowiednio nią pokieruje – zapraszamy do współpracy. Sporządzamy oraz występujemy z wnioskami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami.

Sprawa o kontakty z dzieckiem – polskie prawo

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, w temacie kontaktów z dzieckiem, wówczas orzeka o tym sąd rodzinny po przeprowadzeniu co najmniej jednej rozprawy, przesłuchaniu stron, świadków, analizie dowodów z opinii biegłych w tym psychologów czy psychiatrów. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem (art. 1132 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Dzieje się tak wówczas w przypadkach, gdy rodzic np.: 

  • odbywa karę pozbawienia wolności
  • jest umysłowo chory
  • dopuszczał się przemocy nad dzieckiem w przeszłości 
  • ma zakaz zbliżania się do dziecka
  • odbył karę za przestępstwo na szkodę dziecka
  • nie wyrażał zainteresowania dzieckiem 
  • posiada cechy osobowości które wykluczają kontakty z dzieckiem

W jaki sposób mogą zostać uregulowane kontakty z dzieckiem?

Istnieje kilka sposobów które określają kontakty z dzieckiem, które są odpowiednie do konkretnych okoliczności sprawy, biorąc pod uwagę wiek i potrzeby dziecka. Kontakty te mogą odbywać się w domu małoletniego lub w innym miejscu, przy czym sąd może ewentualnie określić obecność drugiego rodzica lub osoby trzeciej. Istnieje również możliwość odbywania spotkań w wyznaczonej placówce wsparcia rodziny, pod nadzorem kuratora lub innego specjalisty. Sąd określa częstotliwość kontaktów, możliwe jest również ustalenie, że będą się one odbywać za pośrednictwem telefonu lub wideorozmowy. Jeśli jednak sąd uzna, że utrzymywanie takich kontaktów stanowi poważne zagrożenie dla dobra dziecka, może zakazać kontaktów danego rodzica z dzieckiem.

Sprawa sądowa o kontakty z dzieckiem - jak przebiega

Aby rozpocząć sprawę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, wnioskodawca musi złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów, po czym następuje odpowiedź drugiego rodzica. Następnie w procesie sądowym przeprowadza się postępowanie dowodowe, w ramach którego zazwyczaj sporządzane są opinie biegłych sądowych psychologów i psychiatrów. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości materiału dowodowego, orzeczenie o ustaleniu kontaktów może zapaść po pierwszej rozprawie lub po kilku rozprawach. Ustalenie kontaktów odbywa się zazwyczaj w rozmiarze wskazanym przez rodziców lub biegłych, ale sąd może również ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem ze względu na dobro dziecka, np. ograniczyć je do kontaktów telefonicznych lub wymagać udziału drugiego rodzica podczas spotkań lub też kuratora sądowego/psychologa. W niektórych przypadkach sąd może uznać za konieczne przesłuchanie dziecka, a przy tym może wziąć pod uwagę jego prośbę co do sposobu odbywania kontaktów.

Jaki sąd orzeka w sprawie o kontakty z dzieckiem?

Sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem prowadzi sąd opiekuńczy, czyli sąd rodzinny w okręgu, w którym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Aby wszcząć taką sprawę, należy złożyć do sądu wniosek. Sąd wydając orzeczenie zawsze ma na uwadze dobro dziecka. W orzeczeniu określa się sposób utrzymywania przez rodzica kontaktów z dzieckiem, w tym terminy, dni w tygodniu, godziny odbywania kontaktów. Sąd ustala również kontakty rodzica z dzieckiem podczas szczególnych okazji, takich jak m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje, weekend majowy.

Kiedy można wnieść sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Sprawę o ustalenie kontaktów z dziećmi możesz wnieść zarówno wtedy, jeśli jesteście po rozwodzie, jak również jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Dodatkowo, często zdarza się, że pary które formalnie nie zawarły związku małżeńskiego, regulują zasady kontaktów z dziećmi. Najważniejszym aspektem decydującym o konieczności uregulowania kontaktów jest zerwanie więzi pomiędzy jednym z rodziców a dziećmi, przez co stan cywilny rodziców nie ma znaczenia.

Jakich pytań mogę się spodziewać w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

 Jakich pytań można się spodziewać podczas postępowania sądowego? Otóż do najważniejszych z nich należą:

Dlaczego zamierzasz uregulować kontakty z dzieckiem?
Czy drugi z rodziców interesuje się dzieckiem?
Jak daleko rodzice od siebie mieszkają?
Jaką prace wykonują rodzice?
Czy praca rodziców umożliwia im sprawowanie bieżącej opieki na dzieckiem?
Ile lat ma dziecko?
Czy dziecko wymaga szczególnej opieki?

Adwokat od ustalenia kontaktów z dzieckiem - cennik

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Opłatę taką uiszcza się na rachunek bankowy sądu. Można również dokonać jej uiszczenia w kasie sądu. Koszty jakie klient ponosi w kancelarii adwokackiej w przypadku spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem są wyceniane indywidualnie z adwokatem. Cena bowiem zależy od: charakteru sprawy, nakładu pracy adwokata. Dlatego w celu indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu.